Wody Polskie edukują o zróżnoważonej gospodarce wodnej, ochronie przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy i bezpieczeństwie nad wodą. Program edukacyjny zakłada zajęcia terenowe przy wykorzystaniu infrastruktury hydrotechnicznej.

PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku zachęca dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, zainteresowanych realizacją edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych, do udziału w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁEKITNI”. Program zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych.

 

Zgłoszenie należy potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym.

 

Program otrzymał patronat Kuratorów Oświaty: pomorskiego, kujawsko - pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego

 

Regulamin Programu "Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni"

Program jest skierowany do szkół podstawowych woj. pomorskiego, wybranych kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (obszar działania PGW Wody Polskie RZGW  w Gdańsku).

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI” przyznawany jest przez

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 §1

CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY

Systematyczna  organizacja  działań  zmierzających  do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej
 • wyrobienie u uczniów szkół podstawowych poprawnych nawyków wykorzystywania wody i wyposażenie ich w  podstawową  wiedzę  z  zakresu  edukacji ekologicznej,
 • uświadomienie uczniom  wpływu  stanu  otaczającego  środowiska  na rozwój oraz zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka,
 • wyrobienie aktywnych postaw dotyczących ochrony wody i rozwijanie nawyku   dbania  o  stan  środowiska  w  domu,  w  szkole i w miejscu zamieszkania,
 • promowanie ekologicznego  stylu  życia  w  środowisku  szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
 • pozyskiwanie sojuszników  oraz  wsparcia  podczas organizowanych działań,
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami propagującymi sporty wodne oraz naukę pływania,
 • zachęcanie młodych ludzi do bezpiecznego uprawniania turystyki wodnej, bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, przeżywania przygód i odkrywania ciekawych miejsc.
 • wzmocnienie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości wagi edukacji na temat ochrony przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy i ochronie wód  w ogólnym kontekście ochrony środowiska,
 • wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów poprzez dostarczenie „pakietów edukacyjnych” - ciekawych, wysokiej jakości materiałów edukacyjnych i narzędzi do prowadzenia zajęć.§2

 §2

ORGANIZATOR PROGRAMU

Organizatorem Programu „Szkoła przyjazna Wodzie AKTYWNI BŁĘKITNI” jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku . Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia Programu.

§3

ZASADY i ZADANIA  PROGRAMU

 1. PRZEDMIOT PROGRAMU

Program „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzieci szkół podstawowych woj. Pomorskiego.

Głównym zadaniem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody i szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

 1. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
 1. Przedstawiciel Szkoły dokonuje zgłoszenia Szkoły do udziału w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą mailową lub pocztą.
 2. Zakwalifikowanie Szkoły do Programu zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, na wskazany przez Przedstawiciela Szkoły przy procesie rejestracji adres mailowy.
 3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Przedstawiciela Szkoły Regulaminu Programu.
 4. Przedstawiciel Szkoły - koordynator zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Programie.
 5. Przedstawiciel Szkoły wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i korespondencji dotyczącej Programu.
 6. Udział w Programie oraz materiały edukacyjne są całkowicie bezpłatne.
 7. Przedstawicielowi Szkoły nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie za udział w Programie i prowadzenie zajęć edukacyjnych.
 8. W ramach Programu Organizator będzie zbierać dane na temat liczby zarejestrowanych Szkół. Dane te mogą być rozpowszechniane w całości lub częściach przez Organizatora Programu na potrzeby prowadzenia komunikacji o Programie w mediach oraz wewnątrz firmy Organizatora.
 9. Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie „ Aktywni Błękitni” przyznawany jest przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 1. REALIZACJA PROGRAMU

Program będzie trwał od września 2019 roku do sierpnia 2020 roku. Organizator zakłada cykliczność przedsięwzięcia (kolejne lata). Zapisy do Programu trwają od czerwca 2019. Nabór ciągły do grudnia 2019.
Wymagane działania:

 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - min. 2 lekcji w zakresie edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych
 • w ramach programu uczniowie szkoły wezmą udział w zajęciach lub pokazach ratownictwa wodnego zorganizowanego przez Policję lub Straż Pożarną
 • zorganizowany zostanie konkurs tematyczny w zakresie wiedzy o wodzie. Proponowane tematy: woda jako źródło życia, woda jako miejsce pracy i wypoczynku, woda jako droga transportu, woda jako źródło energii i surowców, woda jako zagrożenie. Nagrody dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca) dostarczy PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • po przeprowadzeniu zajęć, szkoła w której przeprowadzono lekcje z zakresu edukacji deklaruje udział w akcji „ Strażnik Czystych Wód” polegającej na aktywnym zaangażowaniu uczniów i rodziców w działania związane z utrzymaniem czystości rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych lub terenów przyległych.

  Po zgłoszeniu do Programu Szkoła otrzymuje drogą mailową bezpłatny komplet materiałów edukacyjnych, które zapewnią przeprowadzenie lekcji, poświęconej gospodarce wodnej według scenariusza, w dopasowanej i atrakcyjnej dla uczniów formie.
  Przedstawiciel Szkoły zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach Programu na podstawie otrzymanych od Organizatora materiałów.
  Przedstawiciel Szkoły zobowiązuje się przyjąć nieodpłatne materiały edukacyjne w formie elektronicznej oraz rozdystrybuować je podczas przeprowadzanych lekcji programowych.
  Materiały edukacyjne przekazane Przedstawicielowi Szkoły nie mogą być zmieniane, modyfikowane i są chronione prawem autorskim. Materiały nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.
  Istnieje możliwość zorganizowania zajęć w terenie i zwiedzania obiektów hydrotechnicznych będących w zarządzie PGW WP RZGW w Gdańsku, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 1. PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 Przewiduje się, że efektem prowadzonych w szkole działań będzie:

 • wyrobienie poprawnych nawyków wykorzystywania wody
 • uświadomienie uczniom  wpływu  stanu  otaczającego  środowiska  na rozwój oraz zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka,
 • wzrost wiedzy na temat bezpiecznego odpoczynku i korzystania z zasobów wodnych;
 • rozwój zainteresowań, kreatywności w zakresie sportów wodnych i korzystania z zasobów wodnych;
 • większe zaangażowanie ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców w działania z zakresu dbałości o wodę
 • wspólna zabawa w zdrowym środowisku
 • wzrost świadomości i wiedzy w zakresie zagrożeń jakie niesie woda,
 • uczniowie poznają zasady bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody.. Itp..), w tym zasad bezpiecznego uprawiania sportów wodnych, uczestniczą w pokazach ratownictwa wodnego,
 • uczniowie wiedzą jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią (dobre nawyki),
 • Szkoła organizuje lub współpracuje z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną.

 

 1. ZASADY CERTYFIKACJI.
  a.
  Certyfikat PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej Certyfikatem) stanowi zwieńczenie Programu „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego jest do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych woj. pomorskiego.
  b.Certyfikat potwierdza spełnianie przez szkołę kryteriów szkoły promującej proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych.
  c. Dyrektor RZGW Gdańsk w PGW WP przyznaje Certyfikat na podstawie zgłoszenia szkoły przystąpienia do programu oraz ankiety ewaluacyjnej potwierdzającej spełnienie kryteriów programu.
  d. Do procedury certyfikacyjnej mogą się zgłaszać pomorskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe.
  e. Rejestr Certyfikatów prowadzi Biuro PGW WP RZGW Gdańsk.
  f. Szkoły, które posiadają aktualny Certyfikat, tworzą pomorską sieć szkół wspierających upowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej i bezpiecznego korzystania z wody.
  g. Poddanie się certyfikacji jest dobrowolne i następuje na wniosek zainteresowanej szkoły.
  h. Certyfikat jest okresowy - przyznawany na 2 lata.
  i. Po upływie okresu 2 lat istnieje możliwość przedłużenia Certyfikatu.

§4

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szczegółowe informacje o sposobie przechowywania i przetwarzania danych w załączniku.
 2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie www.wody.gov.pl oraz w siedzibie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.  
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki:
Plik/ Adres URLOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Prezentacja AKTYWNI BŁĘKITNI_18072019.pdf)Prezentacja AKTYWNI BŁĘKITNI_18072019.pdf 1150 kB2019-07-22 04:502019-07-22 04:50
Dostęp do URL (http://gdansk.rzgw.gov.pl/cms/fck/uploaded/Edukacja/Za%C5%82%C4%85czniknr%201%20karta-zgloszenia_doc.doc)Karta zgłoszeniaKarta zgłoszenia0.2 kB2019-06-28 09:332019-06-28 09:34
Pobierz plik (REGULAMIN PROGRAMU SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE AKTYWNI BŁEKITNI_190619.pdf)REGULAMIN PROGRAMU SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE AKTYWNI BŁEKITNI_190619.pdf 170 kB2019-06-28 09:252019-06-28 09:25