Na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Do godz. 9.00, w piątek 28 lutego, obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na wybrzeżu spodziewane są wzrosty poziomu wody w Bałtyku do stanów alarmowych.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, iż obecnie nie przewiduje się żadnych potencjalnych zagrożeń powodziowych. Na chwilę obecną sytuacja jest dobra. W razie ewentualnych zagrożeń zapewniona jest obsada na obiektach hydrotechnicznych. Pracownicy Nadzorów Wodnych są w stałej gotowości do reagowania w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia. Stan techniczny urządzeń hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie objętym ostrzeżeniem jest dobry. Nie obserwuje się stałego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Potencjalnie może zostać przekroczony stan ostrzegawczy na Martwej Wiśle (wodowskaz Sobieszewo) oraz mogą tam wystąpić chwilowe dynamicznie zmieniające się wahania w okolicach stanu alarmowego.

Stan na 13 lutego

W związku ze spływem wód opadowych prognozuje się przekroczenie stanów ostrzegawczych w zlewni Słupi. W zlewni rzeki Łeby i Redy również będą się utrzymywać niewielkie przekroczenia stanów ostrzegawczych. Zagrożenie powodziowe nie występuje.

Stan na 12 lutego

Ostrzeżenie obowiązuje od 09:00 12.02.2020 do 09:00 13.02.2020.

W związku z prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu Wschodnim prognozowane są wahania stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej powyżej stanów ostrzegawczych.

Sytuacja na dzień 6 lutego 2020

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (534 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na całym Wybrzeżu, przewiduje się wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Dla obszaru wód będących pod wpływem Zalewu Wiślanego obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 1 stopnia.

Zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Gdańsk – Sobieszewo ( Martwa Wisła ) o 12 cm. Nie obserwuje się przekroczeń stanów alarmowych.

Aktualnie (o godz. 15:00) na wodowskazach Wisły: Gdańsk - Ujście Wisły i Gdańsk - Świbno obserwuje się stan wysoki, od wodowskazu Gdańsk- Przegalina do wodowskazu Tczew stany średnie, na pozostałych występują stany niskie.

Nadzór Wodny Malbork informuje, że w dniu 6.02.2020 r. prowadzono monitoring stanu urządzeń wodnych oraz cieków z powodu wezbrania wód na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych.

Na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gd. sytuacja jest stabilna. W chwili obecnej woda w rzece Tudze nie przekracza stanu ostrzegawczego (stan wody około 560 cm, ostrzegawczy 570, alarmowy 590). Stany wody, wałów przeciwpowodziowych i praca stacji pomp są na bieżąco monitorowane.

Na terenie Nadzoru Wodnego Braniewo w dniu 06.02.2020 na rzece Pasłęce w Braniewie oraz na Zalewie Wiślanym w m. Nowa Pasłęka nie były przekroczone stany ostrzegawcze.

Nadzór Wodny w Elblągu informuje, że w obecnej chwili na obszarze administrowanym przez tut. Nadzór panująca sytuacja nie zagraża osłonie przeciw powodziowej i urządzeniom hydrotechnicznym.  ytuacja hydrologiczna monitorowana jest na bieżąco za pomocą dostępnych zdalnych systemów monitoringu.

W związku z ostrzeżeniami hydrologicznymi służby Wód Polskich pozostają w gotowości.

Stan na dzień 5 lutego

Najwyższe stany odnotowano w godzinach nocnych  ok. godz. 23.00 - 24.00. Na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Gdańsk – Sobieszewo ( Martwa Wisła ) o 15 cm, na wodowskazie Izbica ( Jez. Łebsko) o 1 cm, na wodowskazie Tujsk ( Szkarpawa) o 3 cm oraz na wodowskazie Nowy Dwór Gdański (Tuja) o 8 cm. W godzinach nocnych zaobserwowano osiągnięcie stanu alarmowego na wodowskazie Nowy dwór Gdański .

Nadzór Wodny w Elblągu informuje, że w dniu dzisiejszym inspektorzy dokonali objazdu administrowanego terenu.

Szczególną uwagę  poświęcono obwałowaniom, na których prowadzone były prace w  zakresie usuwania przesiąków poprzez prowadzenie prac dogęszczeniowych. Nie stwierdzono żadnych niepokojących zjawisk mogących doprowadzić do zagrożenia powodziowego.

Poziomy wód:

  • dla Zalewu Wiślanego (godzina 13.30) układają się w strefie stanów wysokich z tendencją malejącą - wodowskaz Nowakowo: poziom 5,80;

  • dla Żuław Elbląskich - wodowskaz Elbląg: 5,65;

  • dla rzek uchodzących do basenu jeziora Drużno - wodowskaz Jurandowo-Druzno: 5,72.

Na stabilizację sytuacji hydrologicznej ma wpływ brak opadów i zmniejszona siła wiatru. Inspektorzy nadzoru wodnego prowadzą stały podgląd poziomów wód za pomocą dostępnego systemu monitoringu. Polecono obsłudze stacji pomp wzmożony nadzór nad pracą pomp oraz obserwowanie swobodnego spływu wody (ewentualne zatory).

Zarząd Zlewni w Gdańsku informuje, iż administrowany teren jest stale monitorowany i nie stwierdzono  żadnego zagrożenia.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku pozostaje w stałym kontakcie z zarządami zlewni w Elblągu i Gdańsku do momentu wygaśnięcia ostrzeżenia hydrologicznego.

Stan na 4 lutego

Na Wybrzeżu Wschodnim, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej. W strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej występują przekroczenia stanów ostrzegawczych rzędu ok. 5 cm. Nie obserwuje się przekroczeń stanów alarmowych.

Cieki wodne i obszary mechanicznie odwadniane pozostają pod stałą kontrolą pracowników Wód Polskich. Stacje pomp odwadniające tereny żuławskie pracują według zapotrzebowania, wrota przeciwsztormowe na kanałach: Śledziowym, Piaskowym, Pleniewskim pozostają zamknięte. Na urządzeniach wodnych (obiektach hydrotechnicznych) jest zapewniona obsługa oraz wszystkie urządzenia są sprawne.

Dokonano objazdu administrowanego terenu pozostającego w zasięgu zjawiska cofki wtórnej wód z Zalewu Wiślanego, tj Wyspy Nowakowskiej. Na chwilę obecną obserwuje się podwyższone stany wód z tendencją wzrostową (możliwe jest osiągnięcie w godzinach nocnych poziomów ostrzegawczych) jednak siła wiatru nie jest duża.