Dnia 21 maja 2019 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Gmina ubiegająca się o zwrot utraconych dochodów składa w siedzibie, właściwego terytorialnie dla gminy, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, wniosek dotyczący roku 2018 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Korektę wniosku dotyczącego roku 2018 gmina może złożyć w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Wypłata kwoty środków stanowiąca równowartość wysokości utraconych dochodów nastąpi do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku.

 

   

Linki do treści rozporządzenia znajdą Państwo na stronie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000931

  

Wzór wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi, jeziorami i sztucznymi zbiornikami wodnymi.

Pobierz TUTAJ

  

Prosimy gminy o terminowe składanie wniosków według właściwości.