Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616, REGON: 368302575 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

                                                              

w związku z prowadzonym postępowaniem którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP dla robót budowlanych, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

 

Roboty budowlano-montażowe na zadaniu pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm. m. Grudziądz”

 

Po więcej informacji zapraszamy -> TUTAJ