Termin składania ofert 28.04.2020 godz. 10:00

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania: GD.ROZ.281.10.2020.ZP.MR

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie w podziale na następujące części:

Część 1: Budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz,

Część 2: Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Bydgoszczy

Kod

Opis

45240000-1

Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9

Wodne roboty budowlane

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Więcej o przetargu na stronie BIP