Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.

 

„Regulacja Srebrnego Potoku 0+000÷12+167 miasto Elbląg, gm. Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie - zakres zadania cz.1, etap II”

 

Przedmiot zamówienia: robota budowlana

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Nr sprawy: GD.ROZ.281.20.2020.ZP.AT

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 535049-N-2020

Pełna informacja o przetargu pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ