Przedmiot zamówienia: Usługa

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłaszający: PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Termin składania ofert: 2020-05-19 11:00

Numer zgłoszenia GD.ROZ.281.22.2020.ZP.LW

CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926 w miejscowości Mniszek oraz remont i przebudowę jazu w km 15+432 w miejscowości Mokre” gmina Karsin. powiat kościerski, gmina Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie

 

2) Dokumentacja projektowa ma zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, wykonania odbudowy jazu w km 11+926, remontu i przebudowy jazu w km 15+432, piętrzenia wody na budowlach piętrzących rz. Niechwaszcz w km 11+926, 15+432 oraz prowadzenie nawodnień rolniczych w dolinie rzeki Niechwaszcz.

 

3) W ramach usługi należy wykonać:

a. Prace przygotowawcze, w tym: − wykonanie inwentaryzacji obiektów przewidzianych do odbudowy i przebudowy, wraz z rysunkami, − wykonanie niezbędnych badań/ocen istniejących konstrukcji w celu określenia elementów możliwych do pozostawienia oraz badań geotechnicznych w miejscach posadowienia obiektów budowlanych,  − wskazanie materiałów, przeznaczonych do utylizacji z określeniem ilości jednostek w tym zakresie, w tym oceny istniejącej konstrukcji, − pozyskanie niezbędnych informacji do ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania jak miejsce wywozu i czasowego składowania materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

b. Dokumentację projektową, służącą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odbudowy jazu w km 11+926 i przebudowy jazu w km 15+432 oraz na piętrzenie wód i pobór wód do nawodnień rolniczych, pozwolenia na budowę, ogłoszenia zamówienia publicznego i wykonania na ich podstawie odbudowy i przebudowy, w tym: − operatu wodnoprawnego – 3 egz.  − instrukcję gospodarowania wodą – 3 egz. − projektu budowlanego – 3 egz. − projektu wykonawczego – 5 egz.  − specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót – 3 egz.  − przedmiaru robót – 3 egz. − kosztorysu  inwestorskiego – 2 egz. − wersja elektronicznej – na 3 nośnikach informacji elektronicznej.   

c. Uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia budowlanego na odbudowę jazu w km 11+962 w miejscowości Mniszek i przebudowę jazu w km 15+432 w miejscowości Mokre oraz pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód i pobór wody do nawodnień rolniczych, na podstawie pełnomocnictwa od zamawiającego, ponadto należy uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienia w zakresie wynikającym z ustaw Prawo wodne i Prawo budowlane oraz wynikłe w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę w tym: 

− uzgodnienia z właścicielami urządzeń naziemnych i podziemnych zlokalizowanych w obszarze projektowanych robót, właściwym nadleśnictwem, użytkownikiem rybackim, właścicielami gruntów, na których wykonywane będą prace i składowane materiały oraz wykonane drogi dojazdowe,

− uwzględnienie w treści opisowej dokumentacji informacji o posiadanej przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, (znak WR.6220.6.2011 z dnia 09.10.2012r.), w ramach którego m.in. planowano odbudowę jazu w km 11+926 oraz remont i przebudowę jazu w km 15+432 oraz uwzględnić warunki ujęte w przedmiotowej decyzji,

− przekazać prawomocne pozwolenie wodnoprawne wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 – tekst jednolity ze zm.) wraz z instrukcją gospodarowania wodą, − przekazać prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 – tekst jednolity ze zm.). 

 

Więcej szczegółów zamówienia