Tryb zamówienia; przetarg nieograniczony
Ogłaszający; PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku


Termin składania ofert 2020-06-09 11:00
Numer zgłoszenia GD.ROZ.281.16.2020.ZP.LW
Cpv
33711900-6 Mydło
39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39813000-4 Pasty i proszki czyszczące
39830000-9 Środki czyszczące
39831600-2 Środki do czyszczenia toalet

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla jednostek podległych RZGW w Gdańsku w podziale na części:
część 1 - Zarząd Zlewni w Elblągu
część 2 - Zarząd Zlewni w Toruniu
część 3 - Zarząd Zlewni w Chojnicach
część 4 - Zarząd Zlewni w Gdańsku
część 5 - Zarząd Zlewni w Tczewie
5.2. Zakres przedmiotu zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia (TOM III do SIWZ), projekt umowy (TOM II do SIWZ) – odpowiednio do części zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: 2020/S 087-206614

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych oraz środków czystości dla jednostek podległych RZGW w Gdańsku” (nr ogłoszenia o zamówieniu
2020/S 087-206614).

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzonego stanu epidemicznego na terenie kraju i związanego z tym bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert będzie dostępna również za pomocą transmisji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0Yjg4NGMtODgzOS00ZDY3LWEzZDItOWFhMTM2YjBjYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%2243b56d5b-de36-45ef-af0c-387a3766dca0%22%7d

 

Więcej informacji nt. przetargu: znajdziesz tutaj