Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

Ogłaszający: PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

Termin składania ofert: 2020-06-08 11:00  

Numer zgłoszenia: GD.ROZ.281.18.2020.ZP.AM S  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykonaniu badań batymetrycznych stożka ujścia Wisły wraz minimum z 3 km odcinkiem Wisły - od portu Świbno (do km 936,5 - tj. ok. 100 m powyżej wejścia do portu) do istniejących kierownic w ujściu wraz z przetworzeniem danych dla celów modelowych, tj. opracowaniu wyników dla wykonania mapy batymetrycznej, a także przetworzeniem danych pomiarowych do postaci niezbędnej dla przeprowadzenia badań modelowych. Port w Świbnie nie jest objęty niniejszym Zamówieniem.

Szczegółowo przedmiotu zamówienia opisany został dla poszczególnych zadań w Tomie II Wzór umowy i Tomie III Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ.

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 087-207846

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Ujście Wisły - Batymetria" - 2020-2022” (nr ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 087-207846).

 W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzonego stanu epidemicznego na terenie kraju i związanego z tym bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert będzie dostępna również za pomocą transmisji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0Yjg4NGMtODgzOS00ZDY3LWEzZDItOWFhMTM2YjBjYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%2243b56d5b-de36-45ef-af0c-387a3766dca0%22%7d

 

Załączniki i pozostałe informacje dot. ogłoszenia -> Tutaj