Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

Ogłaszający: PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

Termin składania ofert: 2020-06-15 11:00  

Numer zgłoszenia; GD.ROZ.281.8.2020.ZP.LW  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” w podziale na trzy zadania:

Zadanie 1: Przeprowadzenie briefingów prasowych i konferencji podsumowującej projekt oraz udział w wydarzeniach branżowych związanych z gospodarką wodną;

Zadanie 2: Uruchomienie internetowej platformy informacyjnej na bazie istniejącej domeny www.zulawy.gda.pl oraz jej obsługa;

Zadanie 3: Opracowanie i druk albumu pamiątkowego.

Szczegółowo przedmiotu zamówienia opisany został dla poszczególnych zadań w Tomie II Wzór umowy i Tomie III Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ.

  

25.05.2020r.

Wyjaśnienia nr 1, zmiana nr 1, sprostowanie ogłoszenia

UWAGA! Zmiana treści Formularz OFERTA oraz Wykaz usług

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 15.06.2020r.

   

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY OTWARCIA OFERT

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzonego stanu epidemicznego na terenie kraju i związanego z tym bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert będzie dostępna również za pomocą transmisji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0Yjg4NGMtODgzOS00ZDY3LWEzZDItOWFhMTM2YjBjYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%2243b56d5b-de36-45ef-af0c-387a3766dca0%22%7d

 Wiecej na temat ogłoszenia: TUTAJ