Przedmiot zamówienia: usługa

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

71314100-3 Usługi elektryczne

90900000-6 Usługi w zakresie  sprzątania i odkażania

45442100-8 Roboty malarskie

71355000-1 Usługi pomiarowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Usunięcie skutków pożaru na obiekcie MEW Michałowo wraz z wykonaniem oraz montażem rozdzielnicy do hydrozespołu HZ-1, uruchomieniem hydrozespołów HZ-2, HZ-3, HZ-1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Nr sprawy: GD.ROZ.281.23.2020.ZP.AT

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 537287-N-2020

Pełna informacja o przetargu pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ