Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

Ogłaszający: PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

 

Termin składania ofert: 2020-05-22 10:00  

Termin otwarcia ofert. 22.05.2020 godz. 12.00

Numer zgłoszenia GD.ROZ.281.21.2020.ZP.MP  

Cpv:

39130000-2 Meble biurowe

39131000-9 Regały biurowe

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli biurowych do PGW WP RZGW w Gdańsku oraz podległych jednostek organizacyjnych”

  1. Część 1 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk.
  2. Część 2 Zarząd Zlewni Chojnice ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice
  3. Część 3 Zarząd Zlewni Tczew ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

    Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY OTWARCIA OFERT

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzonego stanu epidemicznego na terenie kraju i związanego z tym bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert będzie dostępna również za pomocą transmisji on-line:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0Yjg4NGMtODgzOS00ZDY3LWEzZDItOWFhMTM2YjBjYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%2243b56d5b-de36-45ef-af0c-387a3766dca0%22%7d

 

Załączniki do ogłoszenia