GD.ROZ.281.33.2020.ZP.LW

Przedmiotem zamówienia są usługi  polegające na: wykonywaniu przeglądów technicznych instalacji elektrycznych, energetycznych, wykonaniu pomiarów transformatorów, opracowaniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych, badaniu elektronarzędzi, badaniu sprzętu dielektrycznego na terenie jednostek podległych RZGW w Gdańsku w podziale na 5 części:

Część 1: wykonanie Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR) dla pięciu punktów poboru ZZ Tczew

Część 2: wymiana przepalonych naświetlaczy na słupach oświetleniowych na terenie Bazy Postojowej Barek w Korzeniewie

Część 3: przeglądy instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne dla ZZ Chojnice

Część 4: wykonanie  pomiarów okresowych instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, w tym przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznych oraz pomiarów ochronnych i rezystancji izolacji na obiektach dla ZZ Gdańsk

Część 5: przeglądy okresowe roczne instalacji elektrycznych, przeglądy okresowe pięcioletnie instalacji elektrycznych i energetycznych, badanie sprzętu elektroizolacyjnego, pomiary elektryczne elektronarzędzi, pomiary elektryczne rozdzielni elektrycznej, pomiary elektryczne silników wyciągów i suwnic dla ZZ Toruń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ

Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert będzie dostępna również za pomocą transmisji on-line, zalecane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0Yjg4NGMtODgzOS00ZDY3LWEzZDItOWFhMTM2YjBjYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%2243b56d5b-de36-45ef-af0c387a3766dca0%22%7d

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

Link do postepowania na Platformie: http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r687,Przeglady-techniczne-instalacji-elektrycznych-energetycznych-uslugi-elektryczne.html