1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglądów i napraw pojazdów służbowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będących na wyposażeniu RZGW w Gdańsku, użytkowanych przez pracowników:

Część 1 – Zarządu Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

Część 2 – Zarządu Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

Część 3 – Zarządu Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg

Część 4 – Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr  3 do SIWZ – wzór umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części.

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 546953-N-2020

Więcej na: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r442,Serwis-samochodow-osobowych-i-dostawczych-uzytkowanych-przez-Regionalny-Zarzad-G.html,Serwis-samochodow-osobowych-i-dostawczych-uzytkowanych-przez-Regionalny-Zarzad-G.html