melioracje

Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku spotkali się reprezentacją władz samorządowych i rolników z terenu Żuław. Spotkanie odbyło się 7 maja br. w starostwie powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. Gospodarzami spotkania byli: Starosta Nowodworski, Jacek Gross, i Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Józef Sarnowski. RZGW w Gdańsku reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Krzysztof Roman.

Zebrani uczestnicy poruszali sytuację melioracji wodnych w regionie i wpływ niedoborów opadów atmosferycznych na wegetację roślin. Rolnicy w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na to, że nierównomierny rozkład opadów powoduje zachwianie stosunków wodnych w glebie oraz straty w płodach rolnych i szkody środowiskowe związane z niedoborem wody w profilu glebowym.

Jednym z postulatów rolników była taka regulacja stosunków wodnych, aby nastąpiło podniesienie poziomu wody w rowach melioracyjnych i tym samym polepszenie zdolności produkcyjnych gleby. Z takim wnioskiem zwrócili się do przedstawicieli RZGW w Gdańsku, który zarządza urządzeniami hydrotechnicznymi na ternie Żuław.

Odpowiadając na te oczekiwania, dyrektor Krzysztof Roman zwrócił uwagę, że administracja wodna nie może przekraczać ustaleń zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych, dotyczących dopuszczalnych przepływów i utrzymywanych poziomów wody. A obecnie utrzymywane wartości są wartościami granicznymi, większej ilości wody do rowów wpuścić nie można bez naruszenia prawa. Jednak, biorąc pod uwagę zgłoszone postulaty, planowane jest wszczęcie postępowania administracyjnego mającego na celu dostosowanie pozwolenia wodnoprawnego do zaistniałych warunków.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przykłada duża wagę do problemu suszy, czego wyrazem jest wdrażanie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy na obszarach dorzeczy.

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy wraz z planami: gospodarowania wodami, zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, przyczynią się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód o co najmniej dobrej jakości, która będzie użyteczna dla społeczeństwa, środowiska oraz wszystkich działów gospodarki narodowej. W ramach Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy zostanie dokonana identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy na poszczególnych obszarach dorzeczy oraz ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszą. Zostanie również opracowany zestaw działań mający na celu ograniczanie i łagodzenie skutków oddziaływania suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Opracowanie to zostanie udostępnione do publicznej wiadomości, co przyczyni się do wzrostu świadomości o skali zagrożenia i posłuży zapewnieniu dostępu do aktualnych informacji o narażeniu poszczególnych obszarów na ryzyko wystąpienia zjawiska suszy oraz zaplanowaniu odpowiednich działań prewencyjnych na obszarach dorzeczy.

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) będzie zawierał:

  • Analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  • Propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  • Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  • Katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Prace nad wdrożeniem planu

Plan taki jest niezbędny ponieważ w przeciwieństwie do powodzi nie ma możliwości prowadzenia ratunkowych działań doraźnych.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne Projekt PPSS przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. rolnictwa, ministrem właściwym ds. rozwoju wsi, ministrem właściwym ds. rybołówstwa, ministrem właściwym ds. żeglugi śródlądowej oraz wojewodami uwzględniając podział kraju na dorzecza.

Wody Polskie przekazują projekt PPSS ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej.

Trwają prace nad przygotowaniem planu. Termin opracowania planu to 2020 rok.

Przygotowania do stworzenia planu zostały podzielone na trzy główne etapy.

Etap 1 - Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Etap ten został zakończony w lutym 2017 r.

Etap 2 - Przygotowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. W ramach tego Etapu, w październiku 2017 r., została zaktualizowana Metodyka, na podstawie której w Etapie 3 powstanie plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Etap 3 - Przygotowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy. Planowany termin zakończenia – III kw. 2020 r.

W ten sposób powstanie spójna jednolita strategia ochrony kraju przed skutkami suszy.

Planowi towarzyszy kampania społeczna „Stop Suszy”, w ramach której uruchomiono stronę internetową pod adresem www.stopsuszy.pl. Tam można znaleźć wszelkie aktualne informacje nt. Planu.

 

 Kanał Łunawski 084