znaki strona www

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje projekty:

z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa - z dotacji celowej na finasowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 • nr POIS.02.01.00-00-0018/16 "Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk"
 • nr POIS.02.01.00-00-0017/17 "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku"
 • „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

w ramach dotacji celowej budżetu państwa nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dn. 29.06.2021r. przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę.

 • Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie
 • Odbudowa stacji pomp Rekowo, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie
 • Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, gm. Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie
 • Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie
 • Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie
 • Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof
 • Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie

W szczególności:

Projekt nr POIS.02.01.00-00-0018/16 „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”:

Dofinasowanie z budżetu państwa:         11 899 942,43 zł

Całkowita wartość:                                           79 184 482,85 zł

Przedmiotem projektu  pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” jest zbudowanie specjalistycznych jednostek pływających przeznaczonych do akcji łamania lodów na Dolnej Wiśle, tj. czterech lodołamaczy (dwie jednostki prototypowe: lodołamacz czołowy Puma i lodołamacz liniowy Narwal oraz dwie jednostki seryjne liniowe - Nerpa i Manat) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Okres realizacji projektu: 2016 - 2022

Więcej informacji o projekcie, w tym aktualności i wydarzenia z realizacji projektu, zamieszczono na podstronie „Nasze działania” - „Budowa lodołamaczy”.

  

Projekt nr POIS.02.01.00-00-0017/17 „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”:

Dofinasowanie z budżetu państwa:           19 523 609,84 zł

Całkowita wartość:                                              130 117 669,90 zł

Projekt ten jest kolejnym elementem realizacji Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwanego „Programem zwanego „Programem Żuławskim – 2030”. Projekt obejmuje realizację zadań:

Zadanie 1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – 19 sztuk ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły;

Zadanie 2. Przebudowa ujścia Wisły – przedłużenie kierownic – prawej i lewej (ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I oraz działania przygotowawcze);

Zadanie 3. Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – nowy obiekt zlokalizowany na rzece Tudze wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

Zadanie 4. Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła - oprócz remontu istniejącej infrastruktury, na terenie śluzy północnej w Przegalinie zostanie utworzona przystań dla lodołamaczy należących do RZGW w Gdańsku;

Zadanie 5. System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) -  celem zadania jest udoskonalenia narzędzia wspomagającego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w czasie analizy ryzyka powodziowego na obszarze Żuław Wiślanych. 

Okres realizacji projektu: 2016 - 2023

Więcej informacji o projekcie, w tym aktualności i wydarzenia z realizacji projektu, zamieszczono w zakładce „Nasze działania” - „Projekt Żuławski”.

  

Projekt „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof”

Dofinasowanie z budżetu państwa:          491 669,56 zł

Całkowita wartość:                                          10 452 917,61 zł

dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiana klimatu”.

Okres realizacji projektu: 2021 - 2024

Więcej informacji o projekcie, w tym aktualności i wydarzenia z realizacji projektu, zamieszczono w zakładce „Nasze działania” - „Wzrost wykorzystania potencjału elektrowni Mylof”.

 

 Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 6 019 596,02 PLN
 • Całkowita wartość: 6 805 061,60 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej nieefektywnej wydajnościowo i ekonomicznie.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Puck.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

  

Odbudowa stacji pomp Rekowo, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 6 847 696,25 PLN
 • Całkowita wartość: 7 721 389,53 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej nieefektywnej wydajnościowo i ekonomicznie.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Puck.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

  

Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, gm. Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 920 829,91 PLN
 • Całkowita wartość: 995 208,91 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budowli odcinającej, w tym wykonanie przegrody ze stalowej ścianki szczelnej, skrzydełek wlotowych i wylotowych i innych niezbędnych elementów oraz placu manewrowego wraz ze stanowiskiem roboczym agregatu pompowego.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gmin Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański.

Okres realizacji zadania: 2015 – 2021

  

Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 4 734 270,00 PLN
 • Całkowita wartość: 4 868 340,00 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej, wykonanie parterowego budynku gospodarczo-energetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu działki stacji pomp. Pogłębienie dna i umocnienie brzegów pompowego kanału doprowadzającego i umocnienie brzegów oraz odmulenie dna kanału odprowadzającego w rejonie wylotu rurociągów tłocznych.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Cedry Wielkie.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

  

Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie

 • Dofinansowanie: 2 916 113,10 PLN
 • Całkowita wartość: 3 625 730,70 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jazu m.in. elektryfikacji i automatyzacji (przyłączenia do sieci elektroenergetycznej) oraz na budowie przepławki dla ryb.

Inwestycja ma za zadanie wzmocnić funkcję przeciwpowodziową w celu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia oraz zapewnić ciągłość morfologiczną organizmów żywych, zwłaszcza ryb migrujących.

Okres realizacji zadania: 2017 - 2021

  

Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof

 • Dofinasowanie: 1 462 878,63 PLN
 • Całkowita wartość: 1 839 478,62 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie zaplecza technicznego wraz z instalacjami, uzbrojeniem terenu oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu przyległego obejmującego m.in. wykonanie dróg wewnętrznych, placu postojowego oraz komunikacji pieszej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zapewnienie niezbędnej infrastruktury dla zespołu podejmującego działania, pozwoli na szybsze reagowanie na zagrożenia powodziowe.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

  

Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 2 376 626,48 PLN
 • Całkowita wartość: 2 943 219,20 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stacji pomp tj. częściową rozbiórkę starej pompowni wraz z przebudową budynku pompowni na budynek zawierający rozdzielnię stacji pomp oraz pomieszczenia gospodarczo-bytowe i budowę nowej bezhalowej stacji pomp wraz ze sterownią. Wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. instalację nowych zatapialnych agregatów pompowych, wykonanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni, rurociągów oraz odbudową wału nad rurami tłocznymi.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Cedry Wielkie.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021