znaki strona www

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizował projekty:

 

w ramach dotacji celowej budżetu państwa nr MI/DGWiŻŚ/2023/07/01/WF z dnia 14.07.2023 r.

 • Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły;
 • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy;
 • Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo;
 • Zakup budynku sądu na potrzeby siedziby ZZ i NW oraz archiwum, ZZ Tczew, woj. Pomorskie;

 

z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa - z dotacji celowej na finasowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 • nr POIS.02.01.00-00-0018/16 "Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk"
 • nr POIS.02.01.00-00-0017/17 "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku"
 • „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

w ramach dotacji celowej budżetu państwa nr MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF, przeznaczonej na zadanie nr 361 – Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną. 

 • Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Miłomłyn – Jezioro Ewingi w km 0+000 – 17+600: Etap I realizacja w km 11+000-11+236; 13+230 -15+550; 17+170-17+500;

w ramach dotacji celowej budżetu państwa nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dn. 29.06.2021r. przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę.

 • Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie;
 • Odbudowa stacji pomp Rekowo, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie;
 • Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, gm. Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie;
 • Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie;
 • Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie;
 • Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof;
 • Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie.

  

W szczególności:

Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły (km 3+200 -10+200, 17+740 – 19+530, 20+500 – 39+000, 43+900 – 46+400, 52+300 – 54+800, 57+300 – 59+000, gm. Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo, Sztum, Miłoradz) i lewego (km 0+000 – 6+400, gm. Gniew) 

 • Dofinansowanie: 717 336,00 PLN
 • Całkowita wartość: 1 793 340,00 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Zadanie jest realizowane w podziale na 3 etapy:

ETAP I: obejmuje prace przygotowawcze, sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego wałów, przedstawienie koncepcji,

ETAP II: obejmuje sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz przygotowanie operatu wodnoprawnego,

ETAP III: obejmuje uzyskanie Decyzji wodnoprawnej oraz Decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zgodnie z ustawą z dnia 08 lipca 2010 r.  Wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa mienia i osób oraz terenów osadniczych i rolniczych na obszarze gmin: Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki, Sztum, Miłoradz i Gniew o powierzchni 22419 ha.

Okres realizacji zadania: 2022 – 2024.

 

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 4+680

 • Dofinansowanie: 4 279 947,00 PLN
 • Całkowita wartość: 4 279 947,00 PLN

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty budowlane związane z odbudową budowli piętrzącej zespolonej z mostem, budową przepławki dla ryb oraz piętrzenie wód rzeki Szpęgawy.

Zadaniem inwestycji jest zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnie z założeniami Programu Kształtowania Zasobów Wodnych.

Zaniechanie działań spowoduje postępującą degradację urządzenia wodnego z konsekwencją utraty możliwości retencjonowania wód o objętości 135 tys. m3.

Okres realizacji zadania: 2023.

 

Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie - Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN-15 kV ze zbiornikiem w ramach inwestycji

 • Dofinansowanie: 1 156 815,00 zł
 • Całkowita wartość: 1 156 815,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje usunięcie kolizji linii napowietrznej SN-15 kV z projektowanym zbiornikiem retencyjnym poprzez jej skablowanie tj. ułożenie linii kablowej o długości 785 m oraz przygotowanie terenu pod budowę zbiornika retencyjnego poprzez karczowanie drzew i krzewów kolidujących z planowanym zbiornikiem retencyjnym. Roboty mają na celu przygotowanie terenu pod budowę zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku, którego realizacja jest przewidziana na lata 2024-2025.

Budowa zbiornika retencyjnego zapewni ochronę przeciwpowodziową terenów miasta Elbląg położonych wzdłuż rzeki Kumieli.

Okres realizacji zadania: 2023 r.

 

Projekt nr POIS.02.01.00-00-0018/16 „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”:

Dofinasowanie z budżetu państwa:         11 864 268,40 zł

Całkowita wartość:                                           79 121 322,65 zł

Przedmiotem projektu  pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” jest zbudowanie specjalistycznych jednostek pływających przeznaczonych do akcji łamania lodów na Dolnej Wiśle, tj. czterech lodołamaczy (dwie jednostki prototypowe: lodołamacz czołowy Puma i lodołamacz liniowy Narwal oraz dwie jednostki seryjne liniowe - Nerpa i Manat) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Okres realizacji projektu: 2016 - 2022

Więcej informacji o projekcie, w tym aktualności i wydarzenia z realizacji projektu, zamieszczono na podstronie „Nasze działania” - „Budowa lodołamaczy”.

  

Projekt nr POIS.02.01.00-00-0017/17 „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”:

Dofinasowanie z budżetu państwa:           19 523 609,84 zł

Całkowita wartość:                                              130 117 669,90 zł

Projekt ten jest kolejnym elementem realizacji Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwanego „Programem zwanego „Programem Żuławskim – 2030”. Projekt obejmuje realizację zadań:

Zadanie 1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – 19 sztuk ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły;

Zadanie 2. Przebudowa ujścia Wisły – przedłużenie kierownic – prawej i lewej (ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I oraz działania przygotowawcze);

Zadanie 3. Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – nowy obiekt zlokalizowany na rzece Tudze wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

Zadanie 4. Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła - oprócz remontu istniejącej infrastruktury, na terenie śluzy północnej w Przegalinie zostanie utworzona przystań dla lodołamaczy należących do RZGW w Gdańsku;

Zadanie 5. System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) -  celem zadania jest udoskonalenia narzędzia wspomagającego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w czasie analizy ryzyka powodziowego na obszarze Żuław Wiślanych. 

Okres realizacji projektu: 2016 - 2023

Więcej informacji o projekcie, w tym aktualności i wydarzenia z realizacji projektu, zamieszczono w zakładce „Nasze działania” - „Projekt Żuławski”.

  

Projekt „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof”

Dofinasowanie z budżetu państwa:          491 669,56 zł

Całkowita wartość:                                          10 452 917,61 zł

dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiana klimatu”.

Okres realizacji projektu: 2021 - 2024

Więcej informacji o projekcie, w tym aktualności i wydarzenia z realizacji projektu, zamieszczono w zakładce „Nasze działania” - „Wzrost wykorzystania potencjału elektrowni Mylof”.

 

 Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim

 • Dofinasowanie – 8 578 090,67 zł
 • Całkowita wartość – 9 068 090,67 zł.

Zadaniem niniejszego przedsięwzięcia było dostosowanie istniejących głębokości do głębokości wynikających z obowiązujących przepisów (odcinek w km 11+000-111+236, 13+230-15+550 i 17+170-17+500) oraz remont ubezpieczeń brzegowych (odcinek w km 11+000-11+236).

Okres realizacji: 2021- 2022

 Więcej informacji o zadaniu

 

 Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 6 019 596,02 PLN
 • Całkowita wartość: 6 805 061,60 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej nieefektywnej wydajnościowo i ekonomicznie.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Puck.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

  

Odbudowa stacji pomp Rekowo, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 6 847 696,25 PLN
 • Całkowita wartość: 7 721 389,53 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej nieefektywnej wydajnościowo i ekonomicznie.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Puck.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

  

Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, gm. Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 920 829,91 PLN
 • Całkowita wartość: 995 208,91 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budowli odcinającej, w tym wykonanie przegrody ze stalowej ścianki szczelnej, skrzydełek wlotowych i wylotowych i innych niezbędnych elementów oraz placu manewrowego wraz ze stanowiskiem roboczym agregatu pompowego.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gmin Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański.

Okres realizacji zadania: 2015 – 2021

  

Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 4 734 270,00 PLN
 • Całkowita wartość: 4 868 340,00 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej, wykonanie parterowego budynku gospodarczo-energetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu działki stacji pomp. Pogłębienie dna i umocnienie brzegów pompowego kanału doprowadzającego i umocnienie brzegów oraz odmulenie dna kanału odprowadzającego w rejonie wylotu rurociągów tłocznych.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Cedry Wielkie.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

  

Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie

 • Dofinansowanie: 2 916 113,10 PLN
 • Całkowita wartość: 3 625 730,70 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jazu m.in. elektryfikacji i automatyzacji (przyłączenia do sieci elektroenergetycznej) oraz na budowie przepławki dla ryb.

Inwestycja ma za zadanie wzmocnić funkcję przeciwpowodziową w celu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia oraz zapewnić ciągłość morfologiczną organizmów żywych, zwłaszcza ryb migrujących.

Okres realizacji zadania: 2017 - 2021

  

Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof

 • Dofinasowanie: 1 462 878,63 PLN
 • Całkowita wartość: 1 839 478,62 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie zaplecza technicznego wraz z instalacjami, uzbrojeniem terenu oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu przyległego obejmującego m.in. wykonanie dróg wewnętrznych, placu postojowego oraz komunikacji pieszej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zapewnienie niezbędnej infrastruktury dla zespołu podejmującego działania, pozwoli na szybsze reagowanie na zagrożenia powodziowe.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021

  

Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie

 • Dofinansowanie: 2 376 626,48 PLN
 • Całkowita wartość: 2 943 219,20 PLN

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stacji pomp tj. częściową rozbiórkę starej pompowni wraz z przebudową budynku pompowni na budynek zawierający rozdzielnię stacji pomp oraz pomieszczenia gospodarczo-bytowe i budowę nowej bezhalowej stacji pomp wraz ze sterownią. Wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. instalację nowych zatapialnych agregatów pompowych, wykonanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni, rurociągów oraz odbudową wału nad rurami tłocznymi.

Zadaniem inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa niezbędna dla celów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Cedry Wielkie.

Okres realizacji zadania: 2015 - 2021