Zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają obowiązek składania oświadczeń o zakresie korzystania z tych usług za poszczególne kwartały. Oświadczenia należy przesyłać (składać) w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu do podpisania i wniesienia oświadczenia o zakresie korzystania z usług wodnych w imieniu podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Określając właściwość miejscową organu podatkowego należy zatem kierować się siedzibą zarządu zlewni, do którego składane jest oświadczenie o zakresie korzystania z usług wodnych wraz dokumentem stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Wzory oświadczeń zostały dostosowane do rodzajów usług wodnych i są dostępne w dwóch formatach .docx i .pdf, w zależności od sposobu ich wypełniania:

  1. Pobór wód podziemnych do różnych celów – wzór docxwzór pdf
  2. Pobór wód powierzchniowych do różnych celów - wzór docxwzór pdf
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych - wzór docxwzór pdf
  4. Odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast - wzór docxwzór pdf
  5. Wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu - wzór docxwzór pdf
  6. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym – wzór docxwzór pdf