Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to kolejny krok, po planach opracowywanych dla poszczególnych regionów wodnych, w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy.

 

Planowany okres realizacji: 2016-2020v

Beneficjent: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

 

Celem projektu jest: sporządzenie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce (Wisły, Odry wraz z Uecker, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej). Ze względu na niewielką powierzchnię na terenie Polski obszaru dorzecza Uecker (14,7 km2) oraz braku w granicach Polski istotnych cieków, powyższy obszar dorzecza będzie uwzględniony łącznie z obszarem dorzecza Odry.

 

Realizacja działań zawartych w Planach przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy oraz minimalizowania skutków suszy. Niniejszy projekt wraz z przygotowywanymi przez Prezesa KZGW planami gospodarowania wodami oraz planami zarządzania ryzykiem powodziowym stanowić będzie program przyczyniający się do zintegrowanej ochrony wód i gospodarki wodami, mając na celu zapewnienie dobrej jakość oraz wystarczającej ilość wód służących wszystkim działom gospodarki narodowej oraz środowisku naturalnemu. Rolą Planów jest zaproponowanie działań łagodzących i zapobiegawczych w celu ograniczenia negatywnego wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Opracowanie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości, co przyczyni się do wzrostu świadomości o skali zagrożenia i posłuży zapewnieniu dostępu do aktualnych informacji w tym zakresie oraz zaplanowaniu działań prewencyjnych na obszarze dorzeczy.

 

Efektem rzeczowym projektu będzie zaktualizowana metodyka wykonywania planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, które powstaną na podstawie zaktualizowanej metodyki. Plany zawierać będą m.in.:

  • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
  • propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
  • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
  • katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu, stanowiącym efekt ekologiczny, będzie opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 16 000 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 13 600 000,00 zł

Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 400 000,00 zł


Dnia 12.08.2016 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Konsultacje potrwają do 12 lutego 2017 r. Program oraz harmonogram dostępne są na stronie:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/295-ruszaja-prace-nad-planami-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy-dla-calego-kraju-konsultacje-spoleczne-harmonogramu-i-programu-prac


Dnia 12.02.2017 r. zakończono konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. W czasie trwania konsultacji społecznych od Interesariuszy wpłynęło 13 wniosków z łącznie 23 uwagami/komentarzami/opiniami do wystawionych dokumentów. Zestawiono je w tabeli rozbieżności, w której zawarto: nr wniosku, nr uwagi w ramach wniosku, datę wpłynięcia wniosku, sposób dostarczenia wniosku, nazwę instytucji/organizacji zgłaszającej uwagę/komentarz/opinię, jej treść oraz uzasadnienie jej zgłoszenia, a także nazwę dokumentu, do którego odnosi się uwaga/komentarz/opinia.

Wszystkie uwagi/komentarze/opinie rozpatrzono pod kątem zasadności uwzględnienia w harmonogramie oraz programie prac oraz sposobu i zakresu ich uwzględnienia. W przypadku uwag, komentarzy i opinii uwzględnionych częściowo bądź nieuwzględnionych zostało przedstawione uzasadnienie ich odrzucenia. Odniesienie do poszczególnych uwag zaprezentowano w tabeli rozbieżności.

Ostateczne wersje dokumentów znajdują się w załącznikach poniżej

tabela rozbieżności

harmonogram PPSS po konsultacjach

Program PPSS po konsultacjach

sprawozdanie z konsultacji

                


Informujemy, że pod adresem http://stopsuszy.pl/ została uruchomiona strona internetowa poświęcona projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”. Na powyższej stronie będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu, a także informacje ze świata nauki oraz komunikaty jednostek administracji rządowej dotyczące szeroko pojętej gospodarki wodnej, przeciwdziałania skutkom suszy czy zmianom klimatu.


Informujemy, że dnia 30.10.2017 r. zakończono prace nad aktualizacją metodyki opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy pn. „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania”.

Metodyka dla opracowania ppss stanowi zbiór metod i instrukcji ich realizacji dla poszczególnych elementów Planu. Metodyka określa strukturę dokumentu ppss, a także podaje zakresy prac ze szczegółowym wskazaniem metod analizy dla opracowania każdego z elementów składowych Planu oraz elementów wspierających (wejściowych dla opracowania Planu). Założeniem bazowym formułowania zapisów metodyki było aby efektem jej wdrożenia był spójny i skonkretyzowany dokument planistyczny. Opracowana Metodyka nawiązuje do standardów europejskich sformułowanych przez Komisję Europejską, w tym Europejskie Centrum Obserwacji Szuszy (EDO), przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z aktualnym prawem krajowym.

Metodyka opracowania ppss znajduje się poniżej:

Opracowanie materiałów merytorycznych