INFORMACJA W SPRAWIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW PGW WP W SPRAWACH O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(po 23 listopada 2018 r., W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległo brzmienie Art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.).

Na wstępie należy podkreślić, że Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych  warunkowaniach określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Właściwość PGW WP w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś.

O właściwości tej decydują ustawowe uprawnienia organów PGW WP do wydawania ocen wodnoprawnych, które wynikają z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017 r., tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268).

Zgodnie z powyższymi zapisami

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3:

  • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
  • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
  • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
  • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
  • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

- w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.

Do spraw wszczętych w PGW WP i niezakończonych przed dniem 23 listopada 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zatem organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien wystąpić o opinie/uzgodnienia do właściwych terytorialnie dyrektorów RZGW PGW WP.

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  PGW WP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

Przydatne linki:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002081/T/D20182081L.pdf

Ustawa Prawo wodne:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002268/U/D20182268Lj.pdf

Ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002170/O/D20192170.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000071/O/D20160071.pdf