Zakończyły się roboty budowlane przy budowie przepławki na rzece Skarlance w ramach projektu: „Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 w m. Tama Brodzka”.

Działanie zostało dofinasowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Przepławka jest usytuowana na rzece Skarlance przy zaporze ziemnej i  budowli piętrząco-upustowej w miejscowości Tama Brodzka w gminie Brodnica. Została zaprojektowana w formie bystrza kamiennego na lewym brzegu rzeki. Dno bystrza ma spadek liniowy z nachyleniem 1:20 i wykonane jest z narzutu kamiennego luzem, a częściowo spoinowanego betonem.  Zastosowanie głazów i kamieni różnej frakcji ułożonych naprzemiennie pozwoliło na zachowanie szczelin migracyjnych. Na bazie istniejącej budowli powstał jaz o konstrukcji żelbetowej o całkowitej szerokości 18,26 m i świetle 2,0m. Istniejące filary zostały rozbudowane i osadzono w nich prowadnice zasuw. Wykonano też dla potrzeb turystyki przenoski dla kajaków w formie slipów piaszczystych o długości łącznej 22 m.  Szerokość slipów 2,0 m.

Wartość umowy 1,4 mln zł.

Przepławki to urządzenia umożliwiające rybom i innym migrującym organizmom wodnym pokonywanie piętrzenia na naturalnych i stworzonych przez człowieka barierach w górę lub w dół rzeki. Zwykle umożliwiają rybom omijanie przeszkód przez pływanie i przeskakiwanie serii niskich progów.

Wody Polskie, będące głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną kraju, realizują  zadania służące odtwarzaniu korytarzy migracyjnych i udrażnianie barier stojących na drodze organizmom wodnych. Modernizacja obiektów hydrotechnicznych i usuwanie wysłużonych, niespełniających swej roli budowli piętrzących, a także budowa przepławek ułatwiających rybom swobodny przepływ, to główne działania Gospodarstwa w tym zakresie.

Więcej o realizacji projektu TUTAJ