Budowa przepławki na rzece Skarlance została dofinasowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Budowa jest prowadzona w ramach projektu: „Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 w m. Tama Brodzka”. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało w tej sprawie umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przepławka jest usytuowana na rzece Skarlance przy zaporze ziemnej i  budowli piętrząco-upustowej w miejscowości Tama Brodzka w gminie Brodnica. Została zaprojektowana w formie bystrza kamiennego na lewym brzegu rzeki. Dno bystrza ma spadek liniowy z nachyleniem 1:20 i wykonane jest z narzutu kamiennego luzem, a częściowo spoinowanego betonem. Pojedyncze głazy o średnicach od 0,6 do 1,20 m będą ułożone naprzemiennie z kamieniami o średnicy od 0,3m do 0,6 m. W ten sposób powstaną szczeliny migracyjne. Wlot do bystrza zostanie wycięty w przelewie stałym w kształcie prostokąta w wymiarach 1,0m x0,7m.

Pozostałe roboty modernizacyjne na budowli piętrząco-upustowej będą polegały na likwidacji jednego świata jazu o szerokości 1,25m oraz przebudowie drugiego światła  o szerokości 2,0m i  przesunięciu go w kierunku osi rzeki. Na bazie istniejącej budowli zaprojektowano jaz o konstrukcji żelbetowej o całkowitej szerokości 18,26 m i świetle 2,0m. Istniejące filary zostaną rozbudowane i zostaną osadzone w nich prowadnice zasuw.

Zaprojektowano też dla potrzeb turystyki przenoski dla kajaków w formie slipów piaszczystych o długości łącznej 22 m.  Szerokość slipów 2,0 m.

Wartość umowy 1,4 mln zł.

Przepławki to urządzenia umożliwiające rybom i innym migrującym organizmom wodnym pokonywanie piętrzenia na naturalnych i stworzonych przez człowieka barierach w górę lub w dół rzeki. Zwykle umożliwiają rybom omijanie przeszkód przez pływanie i przeskakiwanie serii niskich progów.

Wody Polskie, będące głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną kraju, realizują  zadania służące odtwarzaniu korytarzy migracyjnych i udrażnianie barier stojących na drodze organizmom wodnych. Modernizacja obiektów hydrotechnicznych i usuwanie wysłużonych, niespełniających swej roli budowli piętrzących, a także budowa przepławek ułatwiających rybom swobodny przepływ, to główne działania Gospodarstwa w tym zakresie.

Więcej szczegółów o Projekcie prezentujemu TUTAJ