OGŁOSZENIE


Użytkownicy rybaccy, będący osobami fizycznymi, proszeni są o złożenie deklaracji dotyczącej udzielania przez RZGW w Gdańsku informacji o ich danych adresowych (względnie kontakcie telefonicznym), celem informowania zainteresowanych osób połowem amatorskim w wodach użytkowanych obwodów rybackich.
Prosimy o pisemne wyrażenie zgody – względnie odmowę takiej zgody – na adres tutejszego Zarządu.

    
Akty prawne dotyczące obwodów rybackich:
  

  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 t.j.),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.),
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 t.j.),
  • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2015r. poz. 177 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013r. poz. 326),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013r. poz. 103)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (Dz. U. z 2012r. poz. 1355).

 
Materiały do pobrania ze strony są zapisane w formacie .pdf, .jpg bądź w formacie
.doc
Powyżej podane akty prawne są dostępne np. poprzez Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl

1. Wykazy obwodów rybackich i użytkowników rybackich

2. Amatorski połów ryb

3. Konkursy ofert - ogłoszenia o konkursach ofert