Wydawanie oceny wodnoprawnej

Zgodnie z art. 426 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, t.j. z późn. zm.), ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania mogącego wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawa wodnego., a które zostały wymienione w art. 425 ustawy.

Szczegółowy rodzaj lub rozmiar inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 września 2019 roku w sprawie  rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

Organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej, która jest jednym  z rodzajów  zgód wodnoprawnych, są właściwe organy Wód Polskich. Organem I instancji są w zależności od rodzaju inwestycji, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Dyrektor Zarządu Zlewni. Szczegółowy podział kompetencji określony został w art. 397 Prawa wodnego.

Jeżeli  o wydanie oceny wodnoprawnej wnioskują  Wody Polskie, organem właściwym do jej  wydania jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

(Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej) – link

 

Opiniowanie i uzgadnianie w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jeżeli inwestycja lub działanie, określone rozporządzeniem w sprawie  rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej,  jednocześnie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ocena wodnoprawna dokonywania jest w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W zależności od rodzaju inwestycji, wniosek w sprawie wydania ww. decyzji, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, należy złożyć do właściwego organu prowadzącego postępowanie główne tj. do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,  a w niektórych przypadkach do starosty, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub do właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOrgan prowadzący postępowanie główne , na wskazanych w ustawie ooś etapach postępowania administracyjnego, występuje o opinię lub o uzgodnienie do organów współdziałających, w tym do organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej.  

INFORMACJA W SPRAWIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW WÓD POLSKICH W SPRAWACH O WYDANIE OCENY WODNOPRAWNEJ ORAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
 • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
 • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 • w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 23 listopada 2019 r. stosuje się przepisy wcześniejsze, zgodnie z którymi organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor RZGW. W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na przedłużenie terminu załatwienia sprawy.