REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU

 

 1. Łowiska wędkarskie działają w obwodach rybackich w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Gdańsku).
 2. Gospodarka wędkarsko - rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie gdansk.wody.gov.pl w zakładce „Łowiska RZGW” zwanym dalej LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Gdańsku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW w Gdańsku na warunkach określonych w ZASADACH SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU.
 4. Prawo do okresowego (7-dniowe, miesięczne, sezonowe) amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB nabywają osoby, które wypełnią druk zezwolenia okresowego pobrany ze strony gdansk.wody.gov.pl. w zakładce Łowiska RZGW. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów oraz dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulgi.
 5. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Gdańsku nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
 6. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne, limity oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003).
 7. Dopuszcza się wędkowanie z jednostki pływającej po wniesieniu stosownej opłaty w porze dziennej w okresie od 1 maja do 10 grudnia, a w porze nocnej w okresie od 1 czerwca do 15 września. Niezależnie od wskazanych terminów w sytuacji wystąpienia pokrywy lodowej na łowisku obowiązuje zakaz wędkowania z jednostki pływającej.
 8. Dyrektor RZGW w Gdańsku wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska w obwodach rybackich udostępnionych do amatorskiego połowu ryb:
  -szczupak, sandacz, węgorz- 2szt. (łącznie)
 9. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Gdańsku kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb) może w drodze ogłoszenia wprowadzać okresowo dodatkowe obostrzenia.
 10. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w Gdańsku może w drodze ogłoszenia czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.
 11. Dyrektor RZGW w Gdańsku na podstawie przepisów Planów Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 wprowadza całkowity zakaz stosowania zanęt na: jeziorze Skąpe, jeziorze Blewicz, jeziorze Brzeźno, jeziorze Wielkie i Małe Młosino.
 12. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania z łowiska muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
 13. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.
 14. Raków sygnałowych i pręgowatych oraz ryb z gatunków: sumik karłowaty, trawianka, czebaczek, amurski nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska po ich złowieniu.
 15. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 25 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 50 m. Dla połowów prowadzonych z jednostki pływającej nie mniej niż 50 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 16. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 10 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 17. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Gdańsku.
 18. Wędkujący mają obowiązek prowadzenia rejestru połowów ryb w obwodach rybackich, które zostały wyszczególnione do jego prowadzenia zgodnie z LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do Rejestru połowu ryb daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez Regulamin należy natychmiast po złowieniu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody wypełnić rejestr w rubrykach „GATUNEK”, „ILOŚĆ” i „DŁUGOŚĆ”; pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania.
 19. Na stronie internetowej gdansk.wody.gov.pl. w zakładce „Łowiska RZGW” znajduje się druk rejestru połowu ryb. Wypełniony rejestr przez Wędkarza należy przesłać droga mailową na dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną  w terminie do dnia 31 stycznia w roku następującym po roku w którym dokonywano połowu ryb.
 20. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Gdańsku. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.
 21. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  1740 ze zm.).
 23. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach wód gospodarowanych przez RZGW w Gdańsku biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu jak również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.
 24. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.
 25. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w wodach gospodarowanych przez RZGW w Gdańsku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).


2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych" albo pod adresem e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, z dopiskiem; „Regionalny inspektor ochrony danych w Gdańsku".


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).


4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.


5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.


6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:


a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;


b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);


c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących
– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);


d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);


e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);


7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).


8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.


9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.pdf)REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.pdf 145 kB2022-08-09 09:502022-08-09 09:50