Rybactwo i morze do nagłówka a

 

Ogólna charakterystyka operacji 
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Operacja realizowana w woj. Kujawsko-pomorskim. Pow. Brodnicki, gm. Brodnica, dz. nr 63, 7267/2, 7267/5, 7267/6, 7267/3 obręb 0007 Karbowo.

W ramach operacji wykonana zostanie przepławka dla ryb w formie kamiennego bystrotoku z wyraźnie uformowanymi progami kamiennymi. Przepławkę zaprojektowano w km 0+300 rzeki Skarlanki na ujściu Jeziora Bachotek do rzeki Drwęcy, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli piętrzącej stabilizującej jezioro Bachotek o pow. 211 ha. Jako część urządzenia piętrzącego zaprojektowano bystrotok (bystrze) położony na całej szerokości przęsła jazu i przyległego progu stałego piętrzącego. Bystrze zajmować będzie prawą połowę koryta rzeki Skarlanki.

Operacja realizowana w dwóch etapach, całość operacji składać się będzie z następujących zadań:

-        roboty budowlano-montażowe;

-        nadzór autorski;

-        monitoring naukowy;

-        promocja. 

Instytucja odpowiedzialna za realizację operacji (Beneficjent): PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu.

Termin realizacji operacji: Lata 2016–2022.

  1. Cel Operacji

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej. 

  1. Efekty realizacji operacji
  •  Udrożnienie rzeki Skarlanki dla potrzeb migracji ryb.
  •  Poprawa ciągłości morfologicznej w granicach regionu wodnego Dolnej Wisły.
  •  Poprawa stanu technicznego budowli piętrzącej poprzez wykonanie jej modernizacji.

Więcej o realizacji projektu TUTAJ