Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pt.:

Drugi przetarg na "Sprzedaż drewna pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, administrowanych przez Państowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Chojnicach”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż drewna pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Chojnicach, zgodnie z Wykazem pozyskanego surowca drzewnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.

Rodzaj, typy i ilość surowca drzewnego będących przedmiotem sprzedaży (zgodnie z Wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu):

 1. NW Chojnice - Składowane jest na działce przyległej do rzeki Wdy, nr 14/10, obręb Loryniec, gmina Kościerzyna, powiat kościerski - topola, wierzba Iwa - Drewno opałowe S-4 - 22,31 mp;
 2. NW Chojnice - dz. 44 przy granicy z działką nr 55/5 obręb Lubiana, gm. Kościerzyna, powiat kościerski - olsza - Drewno opałowe S-4 - 1,10 mp;
 3. NW Chojnice - dz. 1/7 przy granicy z działką nr 89/2, obręb Wdzydze Tucholskie, gmina Karsin, powiat kościerski - topola balsamiczna - Drewno opałowe S-4 - 3,84 mp;
 4. NW Chojnice - dz. 282/3 przy granicy z działka nr 288/3, obręb Leśno, Gmina Brusy, powiat chojnicki - olsza - Drewno opałowe S-4 - 14,82 mp;
 5. NW Chojnice - dz. 43 przy granicy z działką nr 45, obręb Grzybowo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski - olsza - Drewno opałowe S-4 - 1,10 mp;
 6. NW Chojnice - Lichnowy ul. Jeziorna 21, 89-620 Chojnice na placu wykonawcy robót związanych z przebudową koryta Strugi Jarcewskiej - olsza z domieszką dębu i jesionu - Drewno opałowe S-4 - 81,30 mp;
 7. NW Chojnice - dz. nr 443 przy granicy z działką nr 444/1, obręb Swornegacie, gmina Chojnice, powiat chojnicki - olsza -Drewno opałowe S-4 - 2,62 mp;
 8. NW Chojnice - dz. nr 292/1, obręb Swornegacie, gmina Chojnice, powiat chojnicki - wierzba - Drewno opałowe S-4 - 15,92 mp;
 9. NW Chojnice - dz. nr 243 przy granicy z działką nr 133, obręb Męcikał, gmina Brusy, powiat chojnicki - olsza - Drewno opałowe S-4 - 14,84 mp;
 10. NW Chojnice - dz. nr 8 przy granicy z działkami nr 168 i 3342, obręb Kopernica, gmina Chojnice, powiat chojnicki - świerk pospolity - Drewno opałowe S-4 - 3,16 mp;
 11. NW Chojnice - dz. nr 514 przy granicy z dz. nr 513/1, obręb Grzybowo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski - olsza czarna - Drewno opałowe S-4 - 24,30 mp;
 12. NW Chojnice - dz. nr 44/5 przy granicy z dz. nr 84/1, obręb Wdzydze, gmina Kościerzyna, powiat kościerski - brzoza brodawkowa i olsza czarna - Drewno opałowe S-4 - 2,97 mp;
 13. NW Chojnice - dz. nr 1/7 przy granicy z działkami nr 16/3 i 15/5, obręb Wdzydze Tucholskie, gmina Karsin, powiat kościerski - buk - Drewno opałowe S-4 - 20,25 mp;
 14. NW Tuchola - Dz. nr 47 obręb Klonia gm. Czersk, powiat chojnicki - topola - Drewno wyłowione z wody - 4,14 mp;
 15. NW Tuchola - Dz. nr 159/1 obręb Cekcyn, gm. Cekcyn, powiat tucholski - olcha czarna, wierzba biała - Drewno opałowe S-4, wyłowione z wody - 44,50 mp;
 16. NW Świecie - Dz. 153/1 przy granicy z działkami 333, 332, 331, 330/2, 330/1, 329/2 obręb Branica, gm. Bukowiec - wierzba - Drewno opałowe S-4 - 49,97 mp;
 17. NW Bydgoszcz - Składowane jest na działkach przyległych do Toru Regatowego: działka 3/1, obręb 0258, działka 4/1, obręb 0261, działka 3/1, obręb 0264 miasta Bydgoszcz - topola - Drewno opałowe S-4 - 20,00 mp;
 18. NW Człuchów - Składowane jest na terenie działek nr: 28, 26/2, 24/1, 22/2, 18/2 obręb Przechlewko, gm. Przechlewo - olsza czarna - Drewno opałowe S-4 -29,10 mp.

Przedmiotowe drewno w/w lokalizacjach można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14:0, po uzgodnieniu daty i godziny z kierownikami poszczególnych Nadzorów Wodnych (zgodnie z pkt 4 Ogłoszenia o przetargu).

Numer sprawy: GD.ZPU.1.561.3.2021.IP

Termin składania ofert: do 25 maja 2021 roku do godz. 14:00.

Sposób składania ofert:

Oferty pisemne należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres: Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice, w terminie do dnia 25 maja 2021 roku do godz. 14:00 z adnotacją „Przetarg II na sprzedaż drewna opałowego – ZZ Chojnice - poz. ......... Wykazu., sprawa nr GD.ZPU.1.561.3.2021.IP”.

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej surowca drzewnego, za drewno które Kupujący zamierza zakupić.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokościach wskazanych w tabeli (Wadium (zł)) (pkt 6 Ogłoszenia).

Wadium należy wnieść na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego:

Nr 81 1130 1017 0020 1510 6790 0002, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium w sprawie sprzedaży drewna opałowego, nr GD.ZPU.1.561.3.2021.IP, poz. ………. Wykazu”.

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Sprzedającego.

 

Tremin składania ofert: do 25 maja 2021 roku do godz. 14:00.

 

Miejsce zamieszczenia ogłoszeń dot. przedmiotowego przetargu:

1) https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/31357

2) https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6197,Drugi-przetarg-na-quotSprzedaz-drewna-pozyskanego-z-terenow-stanowiacych-wlasnos.html

 

W dniu 25.05.2021r. zamieszczono Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W dniu 25.05.2021r. zamieszczono Informację o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do pozycji 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17 i 18 Wykazu pozyskanego surowca drzewnego na sprzedaż.

 

W dniu 26.05.2021r. zamieszczono Sprostowanie Informacji o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do błędnie wskazanej poz. 18 Wykazu.

 

W dniu 26.05.2021r. zamieszczono Sprostowanie Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.