Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000zł, zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm),

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

"Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na terenie ZZ Chojnice - 2021 rok”

 

Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r8827,Przeglad-i-konserwacja-urzadzen-klimatyzacyjnych-na-terenie-ZZ-Chojnice-2021-rok.html?sid=843cd22f98697a048ecfc3742e37affb

 

 

 Termin składania ofert: do 09.09.2021r. do godz. 12:00