Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Wykonanie rocznych przeglądów wraz ze sporządzeniem protokołów kominiarskich i kwartalnych usług czyszczenia przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach biurowych i mieszkalnych Zarządu Zlewni w Tczewie w latach 2022 r. – 2023 r.”link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11000,Wykonanie-rocznych-przegladow-wraz-ze-sporzadzeniem-protokolow-kominiarskich-i-k.html