Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000zł, zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm),

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

"Nadzór elektroenergetyczny nad pracą Małej Elektrowni Wodnej w Mylofie – ZZ Chojnice na lata 2022 - 2023

 

Link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11058,Nadzor-elektroenergetyczny-nad-praca-Malej-Elektrowni-Wodnej-w-Mylofie-ZZ-Chojni.html?sid=2f9a273a6a32610204cd13d9de8f160d

 

 

 Termin składania ofert: do 29.12.2021r. do godz. 10:00