Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130.000 PLN netto, zgodnie z art.2 ust.1 a contrario w zw. z art. 30 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm),

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Usługi utrzymania porządku i czystości oraz sprzątania w obiektach i jednostkach na terenie RZGW w Gdańsku w roku 2022 w podziale na części – Część 3 – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Stopnia Mylof

 

Link do postępowania:

 

 https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13472,Uslugi-utrzymania-porzadku-i-czystosci-oraz-sprzatania-w-obiektach-i-jednostkach.html?sid=3b141f593cc10232c43b25f9b0ee3984

 

 Termin składania ofert: do 26.07.2022r. do godz. 12:00