Wykonanie ekspertyz stanu technicznego, określających przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych” w podziale na części:  CZĘŚĆ 1: „Wykonanie ekspertyzy technicznej Jazu Gołkówko, określającej przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego”  CZĘŚĆ 2: „Wykonanie ekspertyzy technicznej Stacji Pomp Łęgnowo, określającej przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego.

 

Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:

 

Wykonanie ekspertyz stanu technicznego, określających przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych” w podziale na części:  CZĘŚĆ 1: „Wykonanie ekspertyzy technicznej Jazu Gołkówko, określającej przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego”  CZĘŚĆ 2: „Wykonanie ekspertyzy technicznej Stacji Pomp Łęgnowo, określającej przyczyny powstania uszkodzeń oraz szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego.

 

Miejsce złożenia ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/

 

Link do postępowania

 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13741,Wykonanie-ekspertyz-stanu-technicznego-okreslajacych-przyczyny-powstania-uszkodz.html

 

Termin składania ofert: do dnia 17.08.2022 do godz. 08:00

 

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

 

Znak sprawy: GD.ROZ.2811.192.2022.ZZ.5