Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości niejszej niż 130.000 PLN netto, zgodnie z art.2 ust.1 a contrario ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm),

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Zaręba poprzez budowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy

 

Link do postępowania:

 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14345,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-Zwiekszenie-zdolnosci-retencyjnych-jezio.html?sid=7ce0be4299aa2adee644e70331a8bd3b

 

 

 Termin składania ofert: do 04.10.2022r. do godz. 12:00