Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130.000 PLN netto, zgodnie z art.2 ust.1 a contrario ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm),

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Dokumentacja projektowa dla potrzeb remontu progu na rzece Gwiazda w miejscowosci Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski, woj. Pomorskie

 

Link do postępowania:

 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14387,Dokumentacja-projektowa-dla-potrzeb-remontu-progu-na-rzece-Gwiazda-w-miejscowosc.html?sid=e0effacf011fe9a75854b5d63b265248

 

 

 Termin składania ofert: do 06.10.2022r. do godz. 12:00