W celu utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wybuduje urządzenia małej retencji wodnej (zastawki) na sześciu jeziorach regionu.

Najważniejszym powodem realizacji inwestycji jest konieczność zahamowania niekorzystnych tendencji związanych w okresowym występowaniem suszy meteorologicznej i hydrologicznej na Pojezierzu Kaszubskim. Zadanie to jest ujęte w projekcie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Jednocześnie tereny położone poniżej zastawek zabezpieczone zostaną przed skutkami gwałtownych ulew i roztopów, gdyż w projekcie przewidziano możliwość regulacji odpływu. W stanie obecnym wezbrane wody występują z koryt i podtapiają przyległe tereny.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Aleksandra Bodnar, podpisała w czwartek, 16 stycznia, umowę na wykonanie zastawek i ich wyposażenia na odpływach z jezior:

  • jezioro Hutowe ze Strugą Niedamowo, gm. Kościerzyna
  • jezioro Żołnowo z rzeką Trzebiochą gm. Kościerzyna
  • jezioro Czyżon ze Starą Rzeką, gm. Stara Kiszewa:

Prace w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykona przedsiębiorstwo: „MEL-KAN” Sp. z o.o. z Grudziądza.

11 lutego br. podpisano kolejne umowy na prace na odpływach z jezior:

  • jezioro Wielkie Długie z rzeką Dłużnicą, gm. Kościerzyna
  • jezioro Dąbrowskie ze Strugą Golubską gm. Stężyca
  • jezioro Połęczyńskie z rzeką Wiercicą gm. Somonino,

Te zastawki, również w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykona Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „HYDRO-KOR” z Bydgoszczy.

Efektem realizacji inwestycji będzie zachowanie istniejących stosunków wodnych i zabezpieczenie przed obniżaniem się poziomu wody w jeziorach, co stanowiłoby zagrożenie dla istniejącej bioróżnorodności w tych akwenach. Zostaną też utrzymane warunki dla rozwoju turystyki i działalności rolniczej poprzez wzmocnienie odporności obszaru na suszę i powodzie.

Dyrektor Aleksandra Bodnar podkreśliła, po podpisaniu umowy, że inwestycja przyczyni się do utrzymania obecnych warunków gruntowo-wodnych, a tym samym warunków przyrodniczych i użytkowych otoczenia jezior. Miejsca lokalizacji zastawek zostały określone podczas wizji terenowych i stanowią rozwiązania optymalne zarówno pod kątem prowadzenia robót, jak i efektów realizacji tego typu inwestycji.

Koszt inwestycji to ponad 1 mln 800 tys. zł. Finansowanie w 85 proc. pochodzi z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, reszta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków PGW Wody Polskie.

Termin zakończenia prac to sierpień 2021 r.

 

Zastawki umowa 01729

Przy podpisaniu umowy 16 styczna obecni byli: Zastępca Dyrektora RZGW ds. Powodzi i Suszy Mariusz Nierebiński,
Dyrektor RZGW Aleksandra Bodnar i Paweł Sałacki Prezes firmy "MEL-KAN" Sp. z o.o. Fot. PGW Wody Polskie

zastawki umowa 01741

Fot. PGW Wody Polskie

Umowa zastawki DSC01804a

Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem HYDRO-KOR, w imieniu Wód Polskich umowę podpisał Karol Rudomina,
z-ca dyrektora RZGW w Gdańsku ds. Organizacyjno - Ekonomicznych. Fot. PGW Wody Polskie

Umowa zastawki DSC01814a

Fot. PGW Wody Polskie