Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Wykonanie inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego niedrożnego rurociągu w km 1+550-1+965 na Strudze Konarzyny w miejscowości Konarzynylink do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r8913,Wykonanie-inwentaryzacji-oraz-oceny-stanu-technicznego-niedroznego-rurociagu-w-k.html