Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Żelazna 59A, NIP: 5272825616, REGON: 368302575
Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg

 

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:


„Zabezpieczenie skarpy wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego w m. Przebrno w km 0+500 – 0+580”

 

Miejsce i termin złożenia ofert:
Miejsce składania ofert -> KLIK
Termin składania ofert: do 03.12.2020 do godz. 9:00