Minister Infrastruktury oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszają na połączone spotkanie w ramach konsultacji społecznych aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) oraz II aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (II aPGW).

Konsultacje w Gdańsku odbędą się 25 maja br., godz. 10.00. Ze względu na pandemię COVID- 19 i związane z tym obostrzenia, spotkanie konsultacyjne zaplanowane w Gdańsku odbędzie się wyłącznie w formule online na platformie Webex. Zakładany czas trwania konsultacji : do godz. 15.45.

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach powinni się zarejestrować na stronie internetowej:

https://apgw.gov.pl/pl/gdansk-2505

lub:

https://stoppowodzi.pl/formularze-rejestracji-na-spotkania-konsultacyjne/#

Kolejne spotkania konsultacyjne aPZRP odbędą się 26 maja w Elblągu i 27 maja w Słupsku.

Podczas rejestracji prosimy o podanie danych: imię, nazwisko, instytucja, którą Pani/Pan reprezentuje i adres e-mail. W odpowiedzi otrzymają Państwo unikalny link, dzięki któremu w dniu spotkania on-line będą mogli Państwo wziąć w nim aktywny udział.

Podczas spotkania konsultacyjnego będzie dostępny czat umożliwiający zadawanie pytań. Postaramy się udzielić odpowiedzi na jak największą liczbę z nich, podczas panelu dyskusyjnego. Pytania, na które nie zostanie udzielona odpowiedź podczas spotkania, zostaną wraz z odpowiedziami udostępnione na stronach www.gov.pl/web/infrastruktura i www.apgw.gov.pl po zakończeniu konsultacji społecznych.

Aktualizacja PGW i połączone z nią konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu oraz okazja dla wszystkich do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, opracowywanych przez PGW Wody Polskie. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Projekty II aPGW dostępne są na stronie www.apgw.gov.pl.

Projekty planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na www.stoppowodzi.pl.