Mariusz Nierebiński, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ds. Powodzi i Suszy w Gdańsku, brał udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a temat zabezpieczeni przeciwpowodziowgo Żuław. Okazją do spotkania 9 czerwca br. były  obrady Zespołu Roboczego ds. Bezpieczeństwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Dyrektor Nierebiński podczas swojego wystąpienia zaprezentował prawne aspekty funkcjonowania Wód Polskich oraz zakres działań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Uczestnicy spotkania szczególną uwagę zwrócili na stan obwałowań i przepompowni na Żuławach, zwłaszcza pod kątem zmian klimatu. Przedstawiony dobry stan obwałowań oraz plany modernizacji stacji pomp wskazały na przygotowanie Wód Polskich na zjawiska wynikające ze zmian klimatu, również w zakresie tworzonych planów strategicznych.


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to forum dialogu przedstawicieli pracowników, pracodawców i organów rządowych. Skład Rady to: marszałek województwa; przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych; przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców; wojewoda.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

  • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.