Szkolenie z zakresu zmniejszania ryzyka powodziowego zostało po raz kolejny przeprowadzone w Nowym Dworze Gdańskim. Szkolenia zostały zorganizowane w ramach działań edukacyjno – informacyjnych projektu pn. Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (w skrócie Projekt Żuławski).

Treścią wykładu i warsztatów były współczesne strategie przeciwpowodziowe i metody wdrażania ich w życie. Uczestnicy podczas praktycznych ćwiczeń dzielili się własnymi doświadczeniami z przeciwpowodziowych działań profilaktycznych i akcji ratowniczych. Omawiano konkretne przypadki sytuacji zwiększających jak i ograniczających ryzyko powodziowe na terenie gmin żuławskich.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy lokalnych samorządów zajmujący się zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną środowiska, a także strażacy Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

Niniejsza kampania edukacyjno – informacyjna prowadzona jest w ramach zadania „System Monitoringu Ryzyka Powodziowego” realizowanego w Projekcie Żuławskim.

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław jest współfinansowany w 85 proc. przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska.

Szkolenie20211020 095004

Fot. PGW Wody Polskie