Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że nie wydał zgody dla przedsiębiorstwa Geotermia Toruń na stały zrzut silnie zminaralizowanych (zasolonych) wód do Wisły.

Wydano w 2020 roku dwukrotnie zgody na jednorazowe odprowadzenie wód z próbnych pompowań z istniejących otworów geotermalnych TG-1 i TG-2. Były to jednorazowe działania, a wydane zgody nie upoważniają do ciągłego odprowadzania wód z odwiertów do Wisły.

Doniesienia medialne o wydaniu przez Wody Polskie pozwoleń na odprowadzanie "solanki" do Wisły w Toruniu są nieprawdziwe.

Wody Polskie nie pobierają też żadnych opłat z tytułu takiego odprowadzania wód w Toruniu od przedsiębiorstwa Geotermia Toruń.

Wizja lokalna przeprowadzona na miejscu przez pracowników Nadzoru Wodnego w Toruniu nie potwierdziła odprowadzania wód do Wisły ze zbiornika, w którym gromadzono wody z próbnych pompowań. Zbiornik był pusty, nie znaleziono rurociągu, którym dwa lata temu zrzucano wodę ani żadnych śladów po instalacji rurociągu.

Osoby posiadające informacje o nielegalnym odprowadzaniu zanieczyszczonych wód do rzek powinny niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i policję.