Nowy Dwór Gdański został zabezpieczony przed wezbraniami sztormowymi od strony Zalewu Wiślanego.

Dobiegła końca trwająca dwa lata budowa wrót sztormowych na Tudze, które chronią Nowy Dwór Gdański i okoliczne tereny przed wodami wezbraniowymi od strony Zalewu Wiślanego.

Wrota a

Wrota w trakcie pokazowego zamykania. Fot. PGW Wody Polskie

W pierwszym, publicznym, zamknięciu wrót uczestniczyli: Grzegorz Witkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Krzysztof Woś – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oficjalnych gości podejmował Andrzej Winiarski

- Aby Żuławy mogły się rozwijać gospodarczo i turystycznie musimy zabezpieczyć je przeciwpowodziowo. Wody Polskie permanentnie, 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku chronią mieszkańców przed powodzią. Wrota na Tudze to element większej całości inwestycji na Żuławach. To ok 100 km kwadratowych i prawie 20 tysięcy chronionych mieszkańców – powiedział min.Grzegorz Witkowski.

- Kończymy kolejną inwestycję drugiego etapu Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław. Całość to ponad 130 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dziękuję wykonawcom budowy i wszystkim przedsiębiorstwom zaangażowanym w proces inwestycyjny - zaznaczył prezes  Krzysztof Woś.

- Wrota zostały wykonane zgodnie z umową i ustalonymi harmonogramami. Cieszymy, że udało się zabezpieczyć Nowy Dwór Gdański przed zimowymi sztormami. – podsumował przebieg budowy dyr.Andrzej Winiarski.

Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze była realizowana w ramach projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wartość zadania: 32 949 938,14 zł. Wartość całego projektu: : 130 117 669, 90 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” (85 proc.) oraz Budżetu Państwa (15 proc.).

Nowo wybudowany obiekt przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powodzi na terenie Żuław Wiślanych. Wrota chronią obszar ok. 100 km kw. wokół Nowego Dworu Gdańskiego, zamieszkany przez ponad 15 tysięcy osób.

Wrota  sztormowe zlokalizowane są w ujściowym odcinku rzeki Tugi do Szkarpawy, na terenie gminy Stegna. Wrota przeciwpowodziowe będą budowlą trójprzęsłową, z dwoma przęsłami o szerokości po 6,5 m oraz jednym przęsłem o świetle 3,0 m.  W normalnych warunkach wrota sztormowe będą stale otwarte, a cały przepływ wód rzeki Tugi zostanie przeprowadzany przez budowlę. Mechanizmy wrót będą umożliwiały sterowanie zamknięciami zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym.

Przemawia prezes K.Woś,  wiceminister G.Witkowski, dyr. A.Winiarski.

Przemawia prezes K.Woś, za nim wiceminister G.Witkowski i dyr. A.Winiarski. Fot. PGW Wody Polskie

Materiały prasowe briefing Tuga