spotkanie w Wikrowie

Dyrektor gdańskiego Zarządu Regionalnego Wód Polskich, Aleksandra Bodnar, spotkała się z mieszkańcami wsi Wikrowo na Żuławach. Celem spotkania było omówienie wprowadzonych w ubiegły piątek tymczasowych regulacji dotyczących dostępu do ujęć wody.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez mieszkańców posłowie: Jerzy Wilk i Elżbieta Gelert oraz senator Jerzy Wcisła.

Podczas spotkania została przedstawiona uproszczona procedura dostępu do ujęć wody na potrzeby rolnictwa. Wydawane w tym trybie zgody będą obowiązywały do uzyskania właściwego pozwolenia wodnoprawnego, nie dłużej niż do zakończenia okresu wegetacyjnego w roku 2019. Jednocześnie do obowiązków korzystających z ujęcia wody będzie należało dbanie o jego stan i właściwą obsługę.

Ten tryb postępowania został zatwierdzony na piątkowym (2 sierpnia) spotkaniu władz Wód Polskich w Gronowie Elbląskim z udziałem rolników z terenu gminy, wójta Marcina Ślęzaka, przedstawicieli starostwa oraz Izby Rolniczej.

Dyrektor Aleksandra Bodnar zapowiedziała też działania mające przybliżyć samorządom wiedzę na temat ich roli w utrzymaniu urządzeń melioracyjnych.

- W najbliższym dniach wystąpimy do  Rad Gmin, w obrębie Zarządu Zlewni w Elblągu, z propozycją zaprezentowania, podczas posiedzeń Rad, podziału kompetencji między organami samorządu a Wodami Polskimi w zakresie gospodarki wodnej i melioracji. Przekażemy informacje na temat roli spółek wodnych oraz możliwości finansowania melioracji. – zapowiedziała zebranym.

W dalszej części spotkania zgromadzeni mieszkańcy dyskutowali z parlamentarzystami nt. prawnych rozwiązań obowiązujących przy szczególnym korzystaniu z wód dla celów rolniczych. Zgłoszone wnioski zostały zaprotokołowane przez prowadzącego obrady wójta gminy Gronowo Elbląskie.

 Wikrowo uczestnicy

Uczestnicy zebrania. Fot. PGW Wody Polskie