Informujemy, iż w związku z planowaną VI aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych została opracowana i umieszczona na stronach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ankieta na potrzeby tej aktualizacji http://www.wody.gov.pl/aktualnosci/687-vi-aktualizacja-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych-ankieta.

VI AKPOSK pozwoli samorządom na zgłoszenie do programu inwestycji, niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG tzw. Dyrektywy ściekowej lub utrzymaniu już osiągniętych wskaźników.

Aktualizacją objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOSK oraz posiadające akty prawa miejscowego określające wielkość i granice aglomeracji jak również nowe/zmienione w terminie do 31.10.2019 r.

Wypełnioną ankietę, aglomeracje powinny przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP w terminie do 31 października 2019 r.