Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca, wizytował jazy piętrzące na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły. Odwiedził jaz w Kończycach, gdzie spotkał się z mediami i władzami samorządowymi, jaz na kanale Trynka oraz jazy w Iławie i Ostródzie.

Wizytacja służyła ocenie stanu obiektów oraz zakresu prowadzonych działań w ramach, wdrożonego przez Wody Polskie, programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

- Działania w obszarze małej retencji prowadzimy z myślą o społeczności lokalnej, o rolnikach i bardzo liczymy na współpracę w tym zakresie z samorządami – powiedział prezes Przemysław Daca podczas briefingu prasowego na jazie w Kończycach.

Ochrona przed powodzią i suszą to kluczowe zadania realizowane dla bezpieczeństwa regionu wodnego Dolnej Wisły. Gospodarowanie wodami uwzględniające oba działania pokazuje zarządzanie zlewnią rzeki Mątawy, do której wpada Kanał Pastwiska, Struga Komórsk, Struga Mniszek i gęsta sieć rowów melioracyjnych. 

W okresie wezbrań i wyżówek Mątawa pełni ważną funkcję przeciwpowodziową. Za jej pośrednictwem wody opadowe ze zlewni odprowadzane są do Wisły przez przeciwpowodziową Stację Pomp w Kończycach. W okresie niskich stanów wody w Wiśle, wody Mątawy są odprowadzane przez Kanał i upust grawitacyjny za pośrednictwem śluzy wałowej przy przepompowni w Kończycach.

Dzięki pracy tego jazu, na przyujściowym odcinku rzeki Mątawy do Wisły, możliwa jest retencja aż 52 tys. m3 wody, umożliwiając nawodnienie podsiąkowo ponad 2,6 tys. hektarów użytków rolnych!

Program kształtowanie zasobów wodnych na terenach rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim, w zakresie realizowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składa się z trzech zadań:

  • Zwiększenie zdolności retencyjnej Jeziora Tarpno poprzez remont jazu na kanale Trynka,

  • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mątawy poprzez remont jazu na rzece,

  • Wykonanie nowych budowli piętrzących na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej: pięciu zastawek.

Szacunkowe koszty poniesione w 2020 r. na zwiększenie retencji korytowej w tym województwie przez PGW Wody Polskie (RZGW w Gdańsku wraz z RZGW w Bydgoszczy i Poznaniu) wyniosą:12,6 mln zł (w tym RZGW w Gdańsku 950 tys. zł). Zaplanowane zadania spowodują dodatkowe retencjonowanie 560 tys. m sześc. wody (w tym RZGW w Gdańsku 404 tys. m sześć). - przekazał zeranym Mariusz Nierebiński, z-ca dyr. RZGW w Gdańsku ds powodzi i suszy.

Kanał Trynka DSC01992 a

Jaz na kanale Trynka, jeden z obiektów wizytowanych przez Prezesa PGW Wody Polskie. Remont jazu jest jednym z zadań programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Fot. PGFW Wody Polskie

Prezes w Kończycach DSC01957 a

Podczas briefingu prasowego. Prezes Przemysław Daca odpowiada do mikrofonu, z lewej stoi z-ca dyr. RZGW w Gdańsku ds. powodzi i suszy Mariusz Nierebiński.Fot. PGW Wody Polskie.