Umowa na „Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej” została podpisana, 15 czerwca 2020 r., w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku.

Prace, które zostaną zrealizowane w wyniku podpisanej umowy są kolejnym działaniami zwiększającym tzw. mała retencję w regionie.  W ich ramach zostanie przeprowadzona modernizacja budowli piętrzącej, zastawki Stary Czerpak.

Konstrukcja budowli zostanie uszczelniona. Istniejące zastawki zostaną zakonserwowane oraz zostanie zamontowana nowa zastawka sterowana elektrycznie. Założona instalacja elektryczna będzie sterować m.in. automatyką zastawek. Naprawione zostaną drogi dojścia i dojazdowe oraz bariery ochronne.

Wykonawcą umowy jest przedsiębiorstwo Melbud S.A., koszt robót ok.1,7 mln. zł.

Stary Czerpak zlokalizowany  jest w mieście Grudziądz, w dzielnicy Rządz. Zadaniem budowli jest piętrzenie wód Kanału Głównego w okresach wegetacyjnych, najczęściej w okresie od 15 maja do 15 sierpnia. Obiekt został wybudowany w początkach XX wieku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poza wspomnianym remontem Starego Czerpaka realizuje trzyletni program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych zainicjowany przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. W jego ramach w województwie kujawsko – pomorskim szacunkowe koszty poniesione w 2020 r., na zwiększenie retencji korytowej, przez PGW Wody Polskie (RZGW w Gdańsku wraz z RZGW w Bydgoszczy i Poznaniu) wyniosą:12,6 mln zł (w tym RZGW w Gdańsku 950 tys. zł). Zaplanowane zadania spowodują dodatkowe retencjonowanie 560 tys. m sześc. wody (w tym RZGW w Gdańsku 404 tys. m sześć). Lista zadań zaplanowanych przez RZGW w Gdańsku obejmuje:

  • Zwiększenie zdolności retencyjnej Jeziora Tarpno poprzez remont jazu na kanale Trynka,

  • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mątawy poprzez remont jazu na rzece,

  • Wykonanie nowych budowli piętrzących na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej: pięciu zastawek.

 

Stary czerpak 02032

Po podpisaniu umowy, od lewej: Hanna Maniszewska, prokurent Melbud S.A., Maciej Kicerman, prezes zarządu Melbud S.A., Aleksandra Bodnar dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fot. PGW Wody Polskie

Stary Czerpak 1504742723027856

Stary Czerpak. Fot. PGW Wody Polskie