Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało umowę na budowę wrót sztormowych na rzece Tudze.

W imieniu Wód Polskich umowę podpisała Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wykonawcą wrót jest przedsiębiorstwo B&W Usługi  Ogólnobudowlane z Pruszcza Gdańskiego.

Wartość umowy to 33 mln zł. Termin ukończenia budowy zaplanowany jest na koniec maja 2022 r.

- Cieszę się, że finalizujemy kolejny etap starań podjętych przez Wody Polskie aby Nowy Dwór był bezpieczny od powodzi. Budowa wrót sztormowych na Tudze jest jedną z ważniejszych inwestycji finansowanych ze środków Unijnych i realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – powiedziała po podpisaniu umowy dyrektor Aleksandra Bodnar.

Głównym celem inwestycji jest ochrona Nowego Dworu Gdańskiego oraz terenów położonych między miastem a wrotami przeciwpowodziowymi, przed powodzią, pochodzącą od wezbrań sztormowych z Zalewu Wiślanego.

Wrota przeciwpowodziowe będą budowlą trójprzęsłową, z dwoma przęsłami o szerokości po 6,5 m oraz jednym przęsłem o świetle 3,0 m.  W normalnych warunkach wrota sztormowe będą stale otwarte, a cały przepływ wód rzeki Tugi zostanie przeprowadzany przez budowlę. Mechanizmy wrót będą umożliwiały sterowanie zamknięciami zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym.

W momencie zamknięcia wrót sztormowych, a tym samym zamknięcia ujściowego odcinka rzeki Tugi do Szkarpawy, przewiduje się możliwość odprowadzenia nadmiaru naturalnego przepływu wód rzeki Tugi do kanału Pryżnik przez Budowlę Przerzutową i dalej poprzez koryto Linawy do przepompowni Chłodniewo. W tym celu, na lewym brzegu rzeki Tugi zaprojektowano Budowlę Przerzutową (przelew boczny).

Zakres inwestycji obejmuje, oprócz budowy wrót przeciwsztormowych, budowę przelewu bocznego (budowli przerzutowej) do kanału Pryżnik oraz przebudowę kanału Pryżnik na odcinku ok. 2500 m; dla potrzeb przepuszczenia nadmiaru wód z rzeki Tugi w sytuacji zamknięcia wrót .

Budowa wrót sztormowych na Tudze jest jednym w elementów projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt jest współfinansowany (85 proc.)  przez Unię Europejską, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Całkowita wartość projektu wynosi 130 mln. zł.

Pozostałe zadania Projektu:

  • Przebudowa stopnia wodnego Przegalina – na rzece Martwa Wisła; Oprócz remontu istniejącej infrastruktury, na terenie śluzy północnej w Przegalinie zostanie utworzona przystań dla lodołamaczy należących do RZGW w Gdańsku.. Koszt zadania 61 983 763,42 zł.

  • Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – 19 ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły. Zadanie ukończone. Koszt zadania  17 307 032,81 zł

  • Ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I, czyli: batymetria dna ujścia Wisły, badania modelowe, przygotowanie koncepcji dalszej przebudowy ujścia Wisły. Koszt zadania  1 906 600 zł.

  • Rozbudowa systemu monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP). Zadanie obejmuje działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym i ochrony przeciwpowodziowej Żuław oraz  rozbudowę systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym na terenie Żuław. Koszt zadania  4 757 536,96 zł.

Wrota na tudze umowa DSC02076

Po podpisaniu umowy. Od lewej: dyrektor RZGW w Gdańsku, Aleksandra Bodnar, właściciel B&W Usługi Ogólnobudowlane, Bożena Dzidkowska. Fot. PGW Wody Polskie

wrota na Tudze wizualizacja

 Wizualizacja przyszłych wrót sztormowych.