Aktualne informacje o stanie rzeki Niechwaszcz oraz Wda 

(Aktualizacja z dnia 4.08.2020 z godz.9.00)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku opublikował wyniki badań prób wody rzeki Niechwaszcz i Wdy (wykonane przez przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pracownia w Słupsku).

Otrzymane analizy prób pobranych przez zgłaszających ok. godziny 13 wykazały bardzo wysoką zawartość zawiesiny ogólnej w pobranej wodzie oraz zwiększone stężenie azotu i fosforu ogólnego. Wysoka zawartość zawiesiny spowodowana została poderwaniem się osadów z dna zbiornika wodnego w wyniku nagłego spuszczenia wody, a wysokie stężenia parametrów takich jak azot czy fosfor mogły wystąpić z uwagi na zachodzące naturalne procesy gnilne w środowisku wodnym. Natomiast w próbach pobranych pomiędzy godziną 18-tą, a 18:40 widoczny już jest znaczący spadek stężeń biogenów oraz wysoka zawartość tlenu. W związku z tym, można założyć, że śnięcie ryb spowodowane było gwałtownym wzrostem stężenia zawiesiny, co zablokowało proces oddychania organizmów wodnych".

WIOŚ w Gdańsku informuje, że planowany jest kolejny pobór prób wód w tych samych miejscach w dniu 5 sierpnia br.w celu sprawdzenia wpływu nagłego spuszczenia wody ze zbiornika retencyjnego, przy MEW w Zawadzie, na stan wód rzeki Niechwaszcz i Wdy w dłuższym okresie czasu.

Pracownicy Wydziału Kontroli Wód Polskich, RZGW w Gdańsku prowadzą czynności pokontrolne z uwzględnieniem wyników badań WIOŚ.

Przypominamy o konieczności przestrzegania postanowień wodnoprawnych wydawanych przez Wody Polskie, zgodnie z Ustawą Prawo Wodne!

(Aktualizacja z dnia 29.07.2020 z godz.16.00)

Komunikat dotyczacy Stanu rzeki Niechwaszcz oraz Wda w związku z zanieczyszczeniem zgłoszonym do jednostki terenowej Wód Polskich w dniu 24.07.2020

W środę 29 lipca o godz. 11:00, w miejscowości Zawada, w gminie Czersk, przy stopniu wodnym MEW Zawada, odbyło się spotkanie z dziennikarzami poświęcone aktualnej sytuacji na rzece Niechwaszcz i Wda.

W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Winiarski Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania środowiskiem Wodnym RZGW w Gdańsku, Jolanta Ossowska Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach oraz zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Rzecznik Prasowy dr. inż. Beata Cieślik, a także przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski oraz V-ce Starosta Powiatu chojnickiego Mariusz Paluch, Inspektorzy Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku Izabela Rędzińska, Kazimierz Stoltmann.

Andrzej Winiarski Z-ca Dyrektora RZGW w Gdańsku podkreślił, że rolą Wód Polskich jest zarządzanie zasobami wodnymi i gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (Ustawa Prawo Wodne 20.07.2017). Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa.

Wykonujemy powyższe zadnia m.in. poprzez wydawanie decyzjo wodno-prawnych oraz poprzez działania naszych pracowników w terenie. Jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał dotyczący nieprawidłowości lub niepokojących sytuacji” – powiedział Andrzej Winiarski Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania środowiskiem Wodnym RZGW w Gdańsku.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach Jolanta Ossowska poinformowała, że pracownicy Wód Polskich, Nadzoru Wodnego w Chojnicach po otrzymaniu informacji o możliwym zanieczyszczeniu rzeki Niechwaszcz, natychmiast udali się na miejsce i przeprowadzili wizję lokalną w terenie. Z uzyskanych, od właściciela MEW Zawada, informacji wynikało, że  obniżenie zwierciadła wody tego zbiornika,  poprzez otwarcie jazu przelewem dolnym,  spowodowane  było prowadzonymi pracami remontowymi mostu drogowego na kanale dopływowym do elektrowni. Na żądanie Wód Polskich właściciel MEW potwierdził, że posiada stosowne pozwolenia – zgody na wykonanie prac remontowych mostu.

Z analizy dokumentacji wynikało, że w Urząd Gminy Czersk, Starostwo Powiatowe w Chojnicach i Urząd Wojewódzki w Gdańsku zajmowały się w zakresie swoich kompetencji sprawą remontu mostu drogowego wraz z budowlą piętrzącą przy jazie roboczym MEW Zawada. „Ubolewamy, że Wody Polskie nie zostały powiadomione o zamiarach i zakresach tych prac. Tym bardziej, że część robót dotyczy bezpośrednio środowiska wodnego (remont przyczółków mostu, które stanowią integralną część kanału roboczego- doprowadzającego EW)  – powiedziała Jolanta Ossowska Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach.

Jolanta Ossowska w imieniu Wód Polskich podziękowała Stowarzyszeniu Przyjaciół Rzeki Wdy – Kiełż -Czarna Woda za szybkie podjęcie działań i powiadomienie policji, użytkownika rybackiego (Polskiego Związku Wędkarskiego oddział w Gdańsku), a także WIOŚ.

Trwają czynności kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz prowadzone są badania pobranych próbek wody przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pracownia w Słupsku. Potrzeba minimum 5 dni, aby przeprowadzić takie badania, w związku z czym ich wyniki będą dostępne w poniedziałek 3 sierpnia” – powiedziała Rzecznik Prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Beata Cieślik.

Przemysław Biesek-Talewski Burmistrz Czerska potwierdził, że Urząd Gminy Czersk wydał zgodę na przeprowadzenie prac remontowych mostu na drodze powiatowej Łąg-Odry, ale uzgodnienia prowadzone były przez właściciela bezpośrednio ze starostwem powiatowym.

V-ce Starosta powiatu chojnickiego Mariusz Paluch potwierdził, że właściciel otrzymał ze starostwa powiatowego wymagane zgody, jednak we wniosku nie przedstawił szczegółów zaplanowanych prac.

28.07 2020 r. w MEW Zawada, odbyła się interwencyjna kontrola gospodarowania wodami przeprowadzona przez pracowników Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami RZGW w Gdańsku. Ze wstępnych ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, iż właściciel elektrowni MEW Zawada przystąpił do przeprowadzenia remontu mostu zlokalizowanego na kanale dopływowym do elektrowni, co wiąże się ściśle z remontem przyczółków mostowych będących jednocześnie umocnionym kanałem. Właściciel obiektu nie poinformował Wód Polskich o zamiarze przeprowadzenia robót pomimo, że zgodnie z pkt. 6 pozwolenia wodno-prawnego taki obowiązek na niego został nałożony.

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami RZGW w Gdańsku analizuje zebrany materiał, który będzie podstawą do wydania zarządzenia pokontrolnego. Już podczas kontroli Właściciel Małej Elektrowni Wodnej MEW Zawada został zobowiązany do prowadzenia wszelkich działań w porozumieniu z Wodami Polskimi Nadzorem Wodnym w Chojnicach.

Przedstawiciele RZGW w Gdańsku poinformowali, że o ile zaistniała sytuacja miała wpływ na stan ekologiczny odcinka rzeki Niechwaszcz (od jazu do ujścia), to w skali całej zlewni rzeki Wdy i trwałości środowiska określenie katastrofa ekologiczna jest nieadekwatne.

Aktualnie Wody Polskie czekają na wyniki kontroli, które zadecydują o kolejnych działaniach, jakie będą podejmowane. Prace będą monitorowane pod kątem bezpieczeństwa dla użytkowników rzeki Niechwaszcz i Wda. W dniu dzisiejszym pomimo obecności namułu, który został zrzucony na rzece NIechwaszcz w dniu 24 lipca, poniżej stopnia w Zawadzie, woda płynie wartkim nurtem, co powoduje stopniowe oczyszczanie się środowiska wodnego.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

(Aktualizacja z dnia 28.07.2020 z godz.16.00)

W dniu 28 lipca br. pracownicy Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami RZGW w Gdańsku przeprowadzili interwencyjną kontrolę gospodarowania wodami w MEW Zawada. Zakres kontroli obejmował obszary:

- korzystania z wód i ochrony zasobów wodnych,

- przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo Wodne

- utrzymania wód oraz urządzeń wodnych.

Ze wstępnych ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, iż właściciel elektrowni MEW Zawada przystąpił do przeprowadzenia remontu mostu zlokalizowanego na kanale dopływowym do elektrowni, co wiąże się ściśle z remontem przyczółków mostowych będących jednocześnie umocnionym kanałem. Właściciel obiektu nie poinformował Wód Polskich o zamiarze przeprowadzenia robót pomimo, że zgodnie z pkt.6 pozwolenia wodno-prawnego taki obowiązek na niego został nałożony.

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami RZGW w Gdańsku analizuje zebrany materiał, który będzie podstawą do wydania zarządzenia pokontrolnego. Pracownicy Wód Polskich, Nadzoru Wodnego w Chojnicach na bieżąco monitorują sytuację na rzekach Niechwaszcz i Wda.

(Aktualizacja z dnia 27.07 z godz. 14.00)

Obecnie trwają czynności kontrolne w związku z zanieczyszczeniem zgłoszonym do jednostki terenowej Wód Polskich w dniu 24 lipca br. oraz prowadzone są badania pobranych próbek wody przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pracownia w Słupsku. Próbki zostały pobrane w dniu zgłoszenia zanieczyszczenia, tj. 24.07.2020 r. Informację o zanieczyszczeniu czarną substancją rzeki Niechwaszcz, która stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Wdy otrzymał Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Inspektorzy z WIOŚ Gdańsk Delegatury w Słupsku dokonali oględzin w okolicach ujścia rzeki Niechwaszcz do rzeki Wdy. Stwierdzono silne zmętnienie wody rzeki Niechwaszcz oraz widoczne zmętnienie poniżej ujścia na rzece Wda. Próbki pobrano z mostu na rzece Niechwaszcz (N:53⸰50’58,58” E:18⸰04’58”) około 50 m od ujścia oraz z rzeki Wdy powyżej (N:53⸰51’01,3” E:18⸰04’58,8”) i poniżej (N:53⸰50’54,7” E:18⸰05’03,3”), ujścia rzeki Niechwaszcz. W trakcie oględzin nie dostrzeżono, aby w toni wodnej unosiły się śnięte ryby. Po dokonaniu oględzin oraz poborze próbek, inspektorzy udali się raz jeszcze do miejscowości Zawada celem dokonania oględzin obiektu Małej Elektrowni Wodnej, skąd pochodziło zanieczyszczenie. W trakcie oględzin stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną powyższego zanieczyszczenia było zbyt gwałtowne spuszczenie wody ze zbiornika retencyjnego przy ww. obiekcie, o czym świadczą ślady widoczne w korycie rzeki Niechwaszcz.  Trwają czynności kontrolne prowadzone przez Wody Polskie.

24.07.2020

W dniu 24 lipca 2020 roku pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni Chojnice otrzymali zawiadomienie od Państwowego Związku Wędkarskiego (PZW) w Gdańsku o zanieczyszczeniu rzeki Wda w miejscowości Czarna Woda. Zanieczyszczeniem jest spływający namuł wraz z roślinnością wodną. Poinformowano, że  prawdopodobnym  źródłem zanieczyszczenia jest opróżnienie zbiornika przy Elektrowni Wodnej na rzece Niechwaszcz w miejscowości Zawada.

W związku z powyższym, pracownicy Zarządu Zlewni Chojnice oraz Nadzoru Wodnego w Chojnicach udali się na miejsce i przeprowadzili wizję lokalną  w terenie potwierdzając, że powstałe zanieczyszczenia są wynikiem gwałtownego obniżenia zwierciadła wody tego zbiornika,  poprzez otwarcie jazu przelewem dolnym.

Z uzyskanych, od właściciela elektrowni (MEW), informacji wynika, że obniżenie zwierciadła wody spowodowane było prowadzonymi pracami remontowymi mostu drogowego na kanale dopływowym do elektrowni. Właściciel MEW Zawada  potwierdził, że posiada stosowne  pozwolenia – zgody na wykonanie prac remontowych mostu, a  organami, które uczestniczyły w uzgodnieniach tych prac były Urząd Gminy Czersk, Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Na żądanie Wód Polskich właściciel MEW przekaże wszystkie uzgodnienia dotyczące prowadzenia w/w prac. PGW Wody Polskie jak i PZW w Gdańsku nie zostały poinformowane o zamiarze przeprowadzenia tych prac.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Chojnicach zlustrowała odcinek rzeki Wdy poniżej zbiornika w miejscowości Zawada oraz odcinek rzeki Wdy od Ujścia rzeki Niechwaszcz do miejcowości Czarna Woda. Podczas wizji lokalnej doszło do spotkania pracowników WP z przedstawicielami Stowarzyszenie Przyjaciół rzeki Wdy-Klełż Czarna Woda.

O zdarzeniu poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku – Oddział w Słupsku, czekamy na wyniki badań.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wyniki badań laboratoryjnych - rzeka Niechwaszcz.pdf)wyniki badań laboratoryjnych - rzeka Niechwaszcz.pdf 922 kB2020-08-10 11:222020-08-10 11:22