28 sierpnia br., w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku podpisana została umowa na zadanie pn. Ujście Wisły – Batymetria 2020-2022.

Zamówienie dotyczy wykonania badań batymetrycznych stożka ujścia Wisły wraz z minimum 3 km odcinkiem Wisły. Od portu Świbno (do km 936,5 - tj. ok. 100 m powyżej wejścia do portu) do istniejących kierownic w ujściu wraz z przetworzeniem danych dla celów modelowych, tj. opracowaniu wyników dla wykonania mapy batymetrycznej, a także przetworzeniem danych pomiarowych do postaci niezbędnej dla przeprowadzenia badań modelowych.

Ze strony Wód Polskich umowę podpisała Aleksandra Bodnar, dyrektor RZGW w Gdańsku. Wykonawcą zadania jest konsorcjum Geo Ingenieurservice sp. z o.o.

Pomiary batymetryczne wykonywane mają być w czterech sesjach, na wiosnę i jesień latach 2020, 2021, 2022. W wyniku wykonanych pomiarów uzyskany zostanie obraz rozkładu głębokości w korycie rzeki, który po uzupełnieniu informacjami o linii brzegowej daje pełny obraz sytuacji głębokościowej w badanym rejonie.

Budżet zadania: 388 tys. zł.

łachy na batymetrii

Przykładowa mapa batymetryczna. Fot. PGW Wody Polskie

Zamówienie Ujście Wisły – Batymetria 2020-2022 jest realizowane w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt jest współfinansowany (85 proc.)  przez Unię Europejską, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Całkowita wartość projektu wynosi 130 mln. zł.