Ruszyły konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt VI AKPOŚK dostępny jest na stronie www.gov.pl pod linkiem:


https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-szostej-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych-vi-akposk


Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów.