W piątek, 15 listopada  została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła”. W imieniu Wód Polskich umowę podpisała Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Gdańsku.

Oznacza to, że został powołany Inżynier Kontraktu dla tej inwestycji. Do zakresu zespołu Inżyniera kontraktu będzie należało wykonanie nadzoru inwestorskiego z zakresu branży hydrotechnicznej, ogólnobudowlanej, drogowej, konserwatorskiej, mechanicznej, automatyki, instalacji sanitarnych i elektrycznych w toku realizacji Kontraktu.

W ramach tego nadzoru Inżynier Kontraktu będzie reprezentował interesy Wód Polskich wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Będzie nadzorował wszystkie wymienione branże, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, normami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej oraz wskazówkami i polecaniami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

Wykonawcą jest konsorcjum składające z się z przedsiębiorstw:

  1. Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU  oraz
  2. DIPRO Budownictwo 

Wartość umowy to 538 740,00 zł

„Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła” jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do  zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”

Wykonawcą całej inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o.o., a jej wartość wynosi 61 983 763,42 zł.